你知道 FOX 的中文意思是狐狸吗?
Go to the Fox
Audio books in Chinese. 中文有声读物
Free MP3 Chinese English Vocabulary Words Start with T
#EnglishChinesePingYing
1Tact触觉chù jue
2Tactics战术Zhànshù
3Tag标签Biāoqiān
4Talent人才Réncái
5Tan黄褐色Huáng hésè
6Tangle纠缠Jiūchán
7Tank坦克Tǎnkè
8Tanker油船Yóuchuán
9Tap轻拍qingpai
10Tape胶带Jiāodài
11Taper小蜡烛xiaolazhu
12Tar柏油baiyou
13Target目标Mùbiāo
14Teaching教学Jiàoxué
15Tease戏弄xinong
16Technical技术的Jìshùde
17Technique技术Jìshù
18Tedious乏味的Fáwèide
19Teenager青少年Qīng shàonián
20Temper脾气Píqì
21Temperate温和的Wēnhede
22Temporary临时的Línshíde
23Tempest暴风雨Bàofēngyǔ
24Tempt引诱yǐnyou
25Temptation诱惑Yòuhuò
26Tend趋向Qūxiàng
27Tendency趋势Qūshì
28Tender嫩的nende
29Tenderness柔情Róuqíng
30Tense紧张的Jǐnzhāngde
31Tension紧张jinZhāng
32Tenth第十Dì shí
33Terminal码头Mǎtóu
34Terminate终止Zhōngzhǐ
35Terminator终结者Zhōngjié zhě
36Terrace梯田titian
37Territory领土Lǐngtǔ
38Terror恐怖Kǒngbù
39Terrorist恐怖分子Kǒngbùfenzi
40Terrorism恐怖主义Kǒngbù zhǔyì
41Testify作证Zuò zhèng
42Textile纺织品Fǎngzhīpin
43Thanksgiving感恩Gǎnēn
44Thatch稻草daocao
45Theft盗窃Dàoqiè
46Theme主题Zhǔtí
47Thermometer温度计Wēndùjì
48Thicket灌木丛Guànmù cóng
49Thigh大腿Dàtuǐ
50Thorn
51Thoroughly彻底地Chèdǐdi
52Thought思想Sīxiǎng
53Thoughtful思想周密的sixiangzhoumide
54Thrash痛打tongdǎ
55Threat威胁Wēixié
56Threaten威胁Wēixié
57Threshold门槛Ménkǎn
58Thrifty节俭的Jiéjiǎnde
59Thrill兴奋xingfen
60Thrive兴旺Xīngwàng
61Thrown投掷Tóuzhí
62Throne宝座Bǎozuò
63Thrust猛推mengtui
64Thumb拇指Muzhǐ
65Thumbs up竖起大拇指Shù qǐ dà mǔ zhǐ
66Thumbs down大拇指朝下Dà mǔ zhǐ cháo xià
67Tick滴答滴答响didadidaxiang
68Tickle觉得痒juedeYǎng
69Tied捆绑kunBǎng
70Tide潮水Cháoshui
71Tidy整洁的Zhěngjiéde
72Tile瓦片Wǎpian
73Timber木材Mùcái
74Time时间Shíjiān
75Timely及时的Jíshí
76Timetable时间表Shíjiān biǎo
77Tip提示,小费Tíshì
78Tissue组织Zǔzhī
79Title标题Biāotí
80Toast烤面包kaomianbao
81Toilet厕所Cèsuǒ
82Tolerate容忍Róngrěn
83Tolerant宽容的Kuānróngde
84Tolerance宽容kuanrong
85Tone腔调qiangdiao
86Torch火炬Huǒjù
87Torment痛苦tongku
88Tornado龙卷风Lóngjuǎnfēng
89Torpedo鱼雷Yúléi
90Torrential奔流的benliude
91Torrential rain暴雨Bàoyǔ
92Tortoise乌龟Wūguī
93Torture折磨zhemo
94Toss挥动huidong
95Tour旅行lvxing
96Tourist旅游者Lǚyóuzhe
97Tourism旅游Lǚyóu
98Toe脚趾Jiǎozhǐ
99Tow拖行Tuōxing
100Trace痕迹henji
101Tract大片土地Dàpiantudi
102Tractor拖拉机Tuōlājī
103Tradition传统Chuántǒng
104Traditional传统的Chuántǒngde
105Traffic交通Jiāotōng
106Tragedy悲剧Bēijù
107Tragic悲惨的Bēicǎnde
108Trail线索Xiànsuǒ
109Training培训Péixùn
110Traitor叛徒Pàntú
111Trader商人Shāngrén
112Tramp流浪汉Liúlàng hàn
113Trample践踏Jiàntà
114Trampoline蹦床Bèngchuáng
115Tranquil宁静的Níngjìngde
116Transaction办理banli
117Transfer转移Zhuǎnyí
118Transform变换Biànhuàn
119Transformation转型Zhuǎnxíng
120Transistor晶体管Jīngtǐguǎn
121Transition过渡Guòdù
122Translation翻译Fānyì
123Transmission传输Chuánshū
124Transmit发送Fāsòng
125Transparent透明的Tòumíngde
126Transplant移植Yízhí
127Transport运输Yùnshū
128Transportation交通运输Jiāotōng yùnshū
129Tray托盘Tuōpán
130Tread踩踏caiTà
131Treason叛逆Pànnì
132Treasure财宝caiBǎo
133Treatment治疗Zhìliáo
134Treaty条约Tiáoyuē
135Tremendous巨大的Jùdàde
136Trench地沟diGōu
137Trend趋势Qūshì
138Trial审判Shěnpàn
139Triangle三角形Sānjiǎoxíng
140Tribe部落Bùluò
141Tribute贡物Gòngwu
142Trick诡计guiji
143Trifle琐事Suǒshì
144Trifling轻微的Qīngwéide
145Trigger触发Chùfā
146Trim整齐的zhengqide
147Triple三重的Sānchóngde
148Triumph胜利Shènglì
149Triumphant胜利的shenglide
150Trivial琐碎的Suǒsuìde
151Trolley手推车Shǒutuīchē
152Tropic热带的Rèdàide
153Tropical热带Rèdài
154Trot快步跑kuaibupǎo
155Trumpet喇叭Lǎbā
156TubTǒng
157Tuberculosis肺结核Fèijiéhé
158Tuck卷起juanqi
159Tug拖船Tuōchuán
160Tuition学费Xuéfèi
161Tulip郁金香Yùjīnxiāng
162Tumble跌倒diédao
163Tuna金枪鱼Jīnqiāngyú
164Tunnel隧道Suìdào
165Turbine涡轮Wōlún
166Turkey土耳其Tǔěrqí
167Turning旋转xuanzhuan
168Turnip挂表guabiao
169TurtleGuī
170Tutor导师Dǎoshī
171Twilight黄昏Huánghūn
172Twin双胞胎Shuāngbaotai
173Twist编织bianzhi
174Twitch抽搐Chōuchù
175Typhoon台风Táifēng
176Typhoid伤寒症Shānghán zhèng
177Typical典型的Diǎnxíngde
178Tyranny暴政Bàozhèng
179Tyrant暴君Bàojūn