你知道 FOX 的中文意思是狐狸吗?
Go to the Fox
Audio books in Chinese. 中文有声读物
Free MP3 Chinese English Vocabulary Words Start with So
EnglishPart of SpeechChinesePingYing
SovereignNoun统治者tong zhi zhe
SoyNoun黄豆Huáng dòu
SpaciousAdjective宽敞的Kuān chang de
SpanNoun跨度Kuà dù
SpanishNoun西班牙语Xī bān yá yǔ
SparkNoun火花Huǒ huā
Sparkleverb发火花fa Huǒ huā
SpecialistNoun专家Zhuān jiā
SpecialtyNoun专业Zhuān yè
SpecializeVerb专业化Zhuān ye hua
SpeciesNoun物种Wù zhǒng
SpecificAdjective具体的Jù tǐ de
SpecifyVerb指定Zhǐ dìng
SpectacleNoun场面Chǎng miàn
SpeculateVerb思索si suo
SpectatorNoun观众Guān zhòng
SpectrumNoun光谱guang pǔ
SphereNounQiú
SphericalAdjective球形的Qiú xíng de
SpiceNoun调料tiao liào
SpillVerb, Noun喷洒pen Sǎ
SpinVerb, Noun旋转xuán zhuan
SpiritualAdjective精神上的Jīng shén shang de
SpiteVerb怨恨yuan hen
SplashVerb, NounJiàn
SplendorNoun华丽Huá lì
SplitVerb, Noun撕裂si liè
SpoilVerb溺爱Nì ài
SpokesmanNoun发言人Fā yán rén
SpongeNoun海绵Hǎi mián
SponsorNoun发起者fa qi zhe
SpontaneousAdjective自发的Zì fā de
SportsmanNoun运动家Yùn dòng jia
SprayVerb, Noun喷射Pēn she
SprayerNoun喷雾器Pēn wù qì
SprinkleVerb, Noun
SpurNoun刺激ci ji
SquashVerb, Noun压扁ya bian
SquatVerb蹲坐Dūn zuo
SqueezeVerb
SquireNoun治安官zhi an guan
SquirrelNoun松鼠Sōng shǔ
StabVerb
StabilityNoun稳定性Wěn dìng xìng
StableAdjective稳定的Wěn dìng de
StackNounDuī
StadiumNoun体育场Tǐ yù chǎng
StaffNoun工作人员Gōng zuò rén yuán
StageNoun舞台Wǔ tái
StaggerVerb摇晃yao huang
StainVerb, Noun玷污dian wu
StaircaseNoun楼梯Lóu tī
StainlessAdjective不锈的Bù xiù de
StakeNoun赌注Dǔ zhù
StaleAdjective陈旧的Chén jiù de
StalkVerb, Nounzhou
StallVerb, Noun分隔栏fen ge lan
StammerVerb结巴Jiē ba
StandardAdjective标准的Biāo zhǔn de
StartleVerb惊吓Jīng xià
StatelyAdjective庄严的Zhuāng yán de
StatesmanNoun政治家Zhèng zhì jiā
StationaryNoun静止的Jìng zhǐ de
StatisticsNoun统计Tǒng jì
StatueNoun雕像Diāo xiàng
StatuetteNoun塑像Sù xiàng
StatureNoun身材Shēn cái
StatusNoun状态Zhuàng tài
SteadyAdjective稳定的Wěn dìng de
SteakNoun牛排Niú pái
SteepAdjective陡峭的Dǒu qiao de
SteepleNoun尖顶Jiān dǐng
SteerVerb, Noun驾驶Jiàshǐ
StereoAdjective, Noun立体声Lìtǐshēng
SterlingAdjective英镑Yīngbàng
SternAdjective严厉的yanlide
StewVerbTūn
StewardNoun乘务员chengwùyuán
StewardessNoun空中小姐Kōngzhōng xiǎojiě
StiffAdjective僵硬的Jiāngyìngde
StimulateVerb刺激Cìjī
StingVerb叮咬dingyao
StirVerb轰动Hōngdòng
StitchVerb, NounFèng
StockNoun股票Gǔpiào
StoolNoun凳子dengzi
StoopVerb, Noun弯腰Wān yāo
StorageNoun存储Cúnchú
StoryNoun故事Gùshì
Straight-forwardAdjective向前的 xiàng qián de
StrainNoun血缘xueyuan
StrandNoun海滨haibin
StrapNoun皮带pidài
StrategyNoun战略Zhànlüè
StrawberryNoun草莓Cǎoméi
StrayNoun迷路Mílù
StrengthenVerb加强Jiāqiáng
StrenuousAdjective艰苦的Jiānkǔde
StressNoun压力yalì
StrewVerb散布sanbu
StrideVerb, Noun大步走dabuzou
StrifeNoun争吵Zhēngchao
StrikingAdjective引人注目的Yǐn rén zhù mù de
StripNoun带状物Dìd zhuang wu
StripeNoun条纹Tiáo wén
StriveVerb努力Nǔlì
StrokeVerb, Noun中风Zhòngfēng
StrollVerb漫步Mànbù
StructureNoun结构Jiégòu
StubbornAdjective固执的Gùzhíde
StudioNoun工作室Gōngzuò shì
StuffNoun材料cailiao
StuffyAdjective沉闷的chenMènde
StumbleVerb绊倒Bàn dào
StumpNoun树墩Shùdūn
StampVerb, Noun邮票,跺脚Yóupiào,duojiao
SturdyAdjective粗壮的Cūzhuàngde
StyleNoun风格Fēnggé
SubdueVerb征服Zhēngfú
SublimeAdjective崇高的Chónggāode
SubmarineNoun潜艇Qiántǐng
SubmergeVerb淹没Yānmò
SubordinateVerb下级的Xiàjide
SubscribeVerb订阅Dìngyuè
SubscriptionNoun订阅Dìngyuè
SubsequentAdjective随后的Suíhòude
SubstanceNoun物质Wùzhí
SubstantialAdjective物质的wuzhide
SubstituteVerb, Noun替代Tìdài
SubtleAdjective微妙的Wéimiàode
SubtractVerb减去Jiǎn qù
SuburbNoun市郊Shìjiāo
SubwayNoun地铁Dìtiě
SuccessionNoun继承Jìchéng
SuccessorNoun继任者Jìrèn zhě
SufficeVerb满足Mǎnzú
SufficientNoun充足的Chōngzúde
SuffocateVerb窒息Zhìxí
SuggestionNoun建议Jiànyì
SuicideNoun自杀Zìshā
SuitableAdjective适宜的Shìyide
SuitabilityNoun适宜Shìyi
SuitcaseNoun手提箱Shǒutí xiāng
SullenAdjective忧郁的Yōuyùde
SulfurNoun硫磺Liúhuang
SultryAdjective闷热的Mēnrè de
SummarizeVerb总结Zǒngjié
SummaryNoun摘要zhaiyao
SubmitVerb提交Tíjiāo
SummonVerb召集zhaoji
SuperAdjective超级的Chāojíde
SuperbAdjective极好的jihaode
SuperficialAdjective肤浅的Fūqiǎn de
SuperiorAdjective优越的Yōuyuède
SupermarketNoun超市Chāoshì
SupersonicAdjective超音速的Chāo yīnsùde
SuperstitionNoun迷信Míxìn
SuperviseVerb监督Jiāndū
SupplementNoun补充Bǔ chong
SuppressVerb压制Yāzhì
SupremeAdjective最高的Zuìgāode
SurgeonNoun外科医生Wàikē yīshēng
SurgeryNoun手术Shǒushù
SurnameNounXìng
SurplusNoun盈余Yíngyú
SurrenderVerb投降Tóuxiáng
SurroundingNoun环境Huánjìng
SurveyVerb调查Diàochá
SurvivalNoun幸存xingcún
SurviveVerb幸存xingcún
SurvivorNoun幸存者Xìngcún zhě
Suspectverb怀疑Huáiyí
SuspendVerb暂停Zàntíng
SuspicionNoun怀疑Huáiyí
SuspiciousAdjective可疑的Kěyíde
SustainVerb维持Wéichí
SwallowVerb吞下Tūnxia
SwampNoun沼泽Zhǎozé
SwarmNoun蜂群fengQún
SwayVerb摇摆Yáobǎi
SwearVerb发誓Fāshì
SwellVerb膨胀Péngzhàng
SwingNoun摆动Bǎidòng
SwissNoun瑞士Ruìshì
SwitzerlandNoun瑞士Ruìshì
SwitchVerb开关Kāiguān
SyllableNoun音节Yīnjié
SymbolNoun符号Fúhào
SympatheticAdjective有同情心的Yǒu tóngqíng xīnde
SympathizeVerb同情Tóngqíng
SympathyNoun同情心Tóngqíngxin
SymphonyNoun交响乐Jiāoxiǎngyuè
SymptomNoun症状Zhèngzhuàng
SynthesisNoun合成Héchéng
SyntheticNoun综合的Zònghéde
SystemNoun系统Xìtǒng
SystemicAdjective系统的Xìtǒng de
SystematicAdjective有系统的youXìtǒngde