你知道 FOX 的中文意思是狐狸吗?
Go to the Fox
Audio books in Chinese. 中文有声读物


MP3 Chinese-English Words Start with P
EnglishPart of SpeechChinesePingYing
1Packverb, nounBāo
2PacketnounBāo
3Padverb, nounDiàn
4Paleadjective苍白Cāngbái
5PailnounTǒng
6Painfuladjective痛苦Tòngkǔ
7Palnoun朋友Péngyǒu
8Pamphletnoun小册子Xiǎo cèzi
9Pandanoun熊猫Xióngmāo
10Panenoun窗格Chuāng gé
11Panelnoun小组Xiǎozǔ
12Panicnoun恐慌Kǒnghuāng
13Pantverb, noun喘气Chuǎnqì
14PanthernounBào
15Pantrynoun茶水Cháshuǐ
16Pantsnoun裤子Kùzi
17Parachutenoun降落伞Jiàngluòsǎn
18Paradenoun阅兵Yuèbīng
19Parade groundnoun阅兵场Yuèbīng chǎng
20Paradisenoun天堂Tiāntáng
21Paragraphnoun
22Paralleladjective并行Bìngxíng
23Paralyzeverb瘫痪Tānhuàn
24Parasitenoun寄生物Jì shēngwù
25Parcelnoun邮包Yóubāo
26Parcel Postnoun邮包Yóubāo
27Parchverb烘干Hōng gān
28Parrishnoun教区Jiàoqū
29Parliamentnoun议会Yìhuì
30Parlornoun客厅Kètīng
31Parrotnoun鹦鹉Yīngwǔ
32Parsonnoun牧师Mùshī
33Partakeverb分享Fēnxiǎng
34Partialadjective部分Bùfèn
35Participlenoun分词Fēncí
36Participateverb参与Cānyù
37Particlenoun粒子Lìzǐ
38Particularadjective特别是Tèbié shì
39Partnernoun合作伙伴Hézuò huǒbàn
40Passagenoun通过Tōngguò
41Passionnoun激情Jīqíng
42Passionateadjective热情的Rèqíng de
43Passiveadjective被动Bèidòng
44Passportnoun护照Hùzhào
45Pasteverb粘贴Zhāntiē
46Pastimenoun消遣Xiāoqiǎn
47Pasturenoun牧场Mùchǎng
48Patchnoun补丁Bǔdīng
49PatverbPāi
50Patchverb补丁Bǔdīng
51Patentverb, noun专利Zhuānlì
52Patheticadjective青衫Qīng shān
53Patiencenoun耐心Nàixīn
54Patientsnoun患者Huànzhě
55Patriotnoun爱国者Àiguó zhě
56Patrioticadjective爱国Àiguó
57Patrolverb, noun巡逻Xúnluó
58Patronnoun顾客Gùkè
59Patternnoun模式Móshì
60Pauseverb暂停Zàntíng
61Pawsnoun爪子Zhuǎzi
62Pawnoun爪子Zhuǎzi
63Paymentnoun付款Fù kuǎn
64Peacocknoun孔雀Kǒngquè
65Peaknoun山顶Shāndǐng
66Peekverb窥视Kuīshì
67Peanutnoun花生Huāshēng
68Pearlnoun珍珠Zhēnzhū
69Pebblenoun卵石Luǎnshí
70Peculiaradjective奇特Qítè
71Peddleverb, noun兜售Dōushòu
72Petalnoun花瓣Huābàn
73Pedestriannoun行人Xíngrén
74Peddlernoun小贩Xiǎofàn
75Pealverb, noun皮尔Píěr
76Peelverb, noun果皮Guǒpí
77Peerverb, noun同行Tóngxíng
78Penaltynoun罚款Fákuǎn
79PendulumnounBǎi
80Penetrateverb穿透Chuān tòu
81Pennsylvanianoun宾夕法尼亚州Bīnxīfǎníyǎ zhōu
82Pensionnoun养老金Yǎnglǎo jīn
83Peppernoun胡椒Hújiāo
84PerprepositionMěi
85Perceiveverb感知Gǎnzhī
86Percentagenoun百分比Bǎifēnbǐ
87Perceptionnoun知觉Zhījué
88Perchnoun河鲈Hé lú
89Perfectionnoun完善Wánshàn
90Performverb执行Zhíxíng
91Performancenoun性能Xìngnéng
92Perfumeverb, noun香水Xiāngshuǐ
93Perilnoun黄祸Huánghuò
94Periodicalnoun期刊Qíkān
95PerishverbWáng
96Parrishnoun帕里什Pà lǐ shén
97Permanentadjective常驻Cháng zhù
98Permissionnoun权限Quánxiàn
99Perpendicularadjective垂直Chuízhí
100Perpetualadjective永久Yǒngjiǔ
101Perplexadjective困扰Kùnrǎo
102Perplexitynoun困惑Kùnhuò
103Persecuteverb迫害Pòhài
104Preserververb保护者Bǎohù zhě
105Persistverb坚持Jiānchí
106Personaladjective个人Gèrén
107Personalitynoun人格Réngé
108Personnelnoun人事Rénshì
109Perspectivenoun视角Shìjiǎo
110Persuasionnoun劝说Quànshuō
111Petitionnoun请愿Qǐngyuàn
112Patrolverb, noun巡逻Xúnluó
113Petroleumnoun石油Shíyóu
114Pettyadjective佩蒂Pèi dì
115Fantasynoun幻想Huànxiǎng
116Phantomnoun幻象Huànxiàng
117Pharmacynoun药房Yàofáng
118Pharmacistnoun药剂师Yàojì shī
119PhasenounXiāng
120Phenomenonnoun现象Xiànxiàng
121Philosophernoun哲学家Zhéxué jiā
122Philosophynoun哲学Zhéxué
123Phonographnoun留声机Liúshēngjī
124Physiciannoun医师Yīshī
125Picklenoun泡菜Pàocài
126Picnicnoun野餐Yěcān
127Pierceverb刺穿Cì chuān
128Pilgrimnoun朝圣Cháoshèng
129Pilgrimagenoun朝圣Cháoshèng
130PillnounWán
131Pillownoun枕头Zhěntou
132Pilotnoun试点Shìdiǎn
133Pinverb, nounZhēn
134Pineverb, noun派恩Pài ēn
135Pinchverb, nounNiē
136Pineapplenoun菠萝Bōluó
137Pinkadjective粉红色Fěnhóng sè
138Pintnoun品脱Pǐn tuō
139Biasnoun偏见Piānjiàn
140Piratenoun海盗Hǎidào
141Pistolnoun手枪Shǒuqiāng
142Pistonnoun活塞Huósāi
143Pitverb, nounKēng
144Plagueverb, noun鼠疫Shǔyì
145Planetnoun行星Xíngxīng
146Plantationnoun人工林Réngōng lín
147Plasternoun石膏Shígāo
148Plateaunoun高原Gāoyuán
149Playernoun播放器Bòfàng qì
150Pleaverb恳求Kěnqiú
151Pleadnoun辩护Biànhù
152Pledgeverb, noun保证Bǎozhèng
153Plentifuladjective丰富Fēngfù
154Plotverb情节Qíngjié
155Pluckverb采摘Cǎizhāi
156Plumagenoun羽毛Yǔmáo
157Plumenoun
158Plumpadjective丰满Fēngmǎn
159Plunderverb, noun掠夺Lüèduó
160Plungeverb普兰Pǔlán
161Pluraladjective复数Fùshù
162PlusverbJiā
163PussnounMāo
164PoetrynounShī
165PokeverbChuō
166Policynoun政策Zhèngcè
167Politiciannoun政客Zhèngkè
168Polishverb波兰Bōlán
169Polenoun极点Jídiǎn
170Ponderverb思考Sīkǎo
171Popenoun教宗Jiào zōng
172Popularitynoun热门Rèmén
173Porchnoun门廊Ménláng
174Pooradjective穷人Qióngrén
175Porridgenoun稀饭Xīfàn
176Portableadjective便携式Biànxiéshì
177Porternoun搬运工Bānyùn gōng
178Portionnoun部分Bùfèn
179PositiveadjectiveZhèng
180Possessverb具备Jùbèi
181PossessionnounCáng
182Postagenoun邮资Yóuzī
183Posteritynoun后人Hòu rén
184Postponeverb推迟Tuīchí
185Potentialadjective潜力Qiánlì
186Poultrynoun家禽Jiāqín
187Practicallyadverb几乎Jīhū
188Prairienoun草原Cǎoyuán
189Prayverb祈祷Qídǎo
190Preynoun猎物Lièwù
191Prayernoun祈祷Qídǎo
192Preachverb讲道Jiǎng dào
193Preachernoun牧师Mùshī
194Precautionadjective预防措施Yùfáng cuòshī
195PrecedeverbXiān
196Preciousadjective珍贵Zhēnguì
197Preciseadjective精确Jīngquè
198Predictverb预测Yùcè
199Predominantadjective优势Yōushì
200Prefacenoun前言Qiányán
201PrefecturenounXiàn
202Preferverb喜欢Xǐhuan
203Preferencenoun偏好Piānhào
204Pregnantadjective怀孕Huáiyùn
205Prejudicenoun偏见Piānjiàn
206Preliminaryadjective初步Chūbù
207Premiernoun总理Zǒnglǐ
208Preparationnoun制备Zhìbèi
209Prepositionnoun介词Jiècí
210Prescribeverb规定Guīdìng
211Prescriptionnoun处方Chǔfāng
212Presencenoun存在Cúnzài
213Presentsnoun介绍Jièshào
214Preservationnoun保存Bǎocún
215Preserveverb保存Bǎocún
216Presideverb主持Zhǔchí
217Prestigenoun威望Wēiwàng
218Presumeverb假定Jiǎdìng
219Pretensenoun借口Jièkǒu
220Prevailverb战胜Zhànshèng
221Prevalentnoun流行Liúxíng
222Preventionnoun预防Yùfáng
223Previousadjective上一页Shàng yī yè
224Preynoun猎物Lièwù
225Prickverb, nounZhā
226Priestnoun牧师Mùshī
227Primarilyadjective主要Zhǔyào
228Primeadjective总理Zǒnglǐ
229Premiernoun总理Zǒnglǐ
230Primitiveadjective原始Yuánshǐ
231Principlenoun原则Yuánzé
232Principalnoun首席Shǒuxí
233Printernoun打印机Dǎyìnjī
234PrioradjectiveQián
235Privateadjective私人Sīrén
236Privacynoun隐私Yǐnsī
237Privilegenoun特权Tèquán
238Probeverb探头Tàntóu
239Procedurenoun程序Chéngxù
240Proceedverb继续进行Jìxù jìnxíng
241Processnoun工艺Gōngyì
242Processionnoun游行Yóuxíng
243Proclaimverb宣告Xuāngào
244Proclamationnoun公告Gōnggào
245Procureverb促成Cùchéng
246Productnoun产品Chǎnpǐn
247Productionnoun生产Shēngchǎn
248Professionnoun专业Zhuānyè
249Professionaladjective专业Zhuānyè
250Proficientnoun精通Jīngtōng
251Profitnoun利润Lìrùn
252Prophetnoun先知Xiānzhī
253Profitableadjective有利可图Yǒulì kě tú
254Profoundadjective深刻Shēnkè
255Progressiveadjective进步Jìnbù
256Prohibitverb禁止Jìnzhǐ
257Prohibitionnoun禁止Jìnzhǐ
258Projectverb项目Xiàngmù
259Projectornoun投影机Tóuyǐng jī
260Prolongverb延长Yáncháng
261Prominentnoun突出Túchū
262Promisingadjective有希望Yǒu xīwàng
263Promoteverb促进Cùjìn
264Promotionnoun推广Tuīguǎng
265Promptnoun提示Tíshì
266Pronounnoun代词Dàicí
267Proofnoun证明Zhèngmíng
268Propagandanoun宣传Xuānchuán
269Propellernoun螺旋桨Luóxuánjiǎng
270Prophesyverb预言Yùyán
271Propertynoun物业Wùyè
272Prophesynoun预言Yùyán
273Prophetnoun先知Xiānzhī
274Proportionnoun比例Bǐlì
274Proposaladjective建议Jiànyì
275Proposeverb建议Jiànyì
276Proprietornoun老板Lǎobǎn
277Prosenoun散文Sǎnwén
278Prospectnoun展望Zhǎnwàng
279Prosperverb繁荣Fánróng
280Prosperitynoun繁荣Fánróng
281Prosperousadjective繁荣Fánróng
282Proteinnoun蛋白质Dànbáizhí
283Protestverb抗议Kàngyì
284Proverbnoun谚语Yànyǔ
285Provideverb提供Tígōng
286Providedadjective提供Tígōng
287Providencenoun普罗维登斯Pǔ luó wéi dēng sī
288Provisionnoun提供Tígōng
289Provokeverb
290Prudentadjective谨慎Jǐnshèn
291Psychologynoun心理学Xīnlǐ xué
292Publicationnoun出版Chūbǎn
293Puddingnoun布丁Bùdīng
294Puffverb
295Puffyadjective蓬松的Péng sōng de
296Pumpkinnoun南瓜Nánguā
297Punchverb, noun冲床Chōng chuáng
298Punctualadjective准时的Zhǔn shí de
299Punctualityadjective正点Zhèng diǎn
300Puppetnoun木偶mu ou
301Puppynoun小狗Xiǎo gǒu
302Purchaseverb, noun购买Gòu mǎi
303Perchernoun栖息Qī xi
304Purifyverb净化Jìng huà
305Purpleadjective紫色的Zǐ se de
306Purposeverb, noun目的Mù dì
307Pursueverb追赶Zhuī gan
308Pursuitnoun追求Zhuī qiú
309Puzzlenoun难题nan ti
310Pajamasnoun睡衣Shuì yī
311Pyramidnoun金字塔Jīn zì tǎ