你知道 FOX 的中文意思是狐狸吗?
Go to the Fox
Audio books in Chinese. 中文有声读物
Free MP3 Chinese English Vocabulary Words Start with M
#EnglishPart of SpeechChinesePin Yin
1machinerynoun机械Jī xiè
2magicnoun, adj, vt魔术Mó shù
3magiciannoun魔术师Mó shù shī
4magistratenoun执法官zhi Fǎ guān
5magnet,noun磁铁Cí tiě,
6magneticadj磁性的Cí xing de
7magnificentadj壮丽的Zhuàng lì de
8magnifyvt, vi放大Fàng dà
9magnitudenoun巨大ju Dà
10mailnoun邮件Yóu jiàn
11mainlandnoun大陆Dà lù
12maintainvt 保持Bǎo chí
13maintenancenoun保养Bǎo yǎng
14majestynoun威严,陛下Wēi yán
15majoradj, noun主要Zhǔ yào
16major generalnoun少将Shào jiàng
17malicenoun恶意È yì
18mammalnoun哺乳动物Bǔ rǔ dòng wù
19managementnoun管理Guǎn lǐ
20manifestadj, vt, vi, noun舱单Cāng dān
21manifestonoun宣言Xuān yán
22manipulatevt操纵Cāo zòng
23manlyadj男子气概的Nán zǐ qì gai de
24mansionnoun大厦Dà shà
25mantlenoun, vt, vi披风pi feng
26manualadj, noun手工的Shǒu gong de
27manufacturenoun, vt 制造Zhì zào
28manufacturernoun生产厂家Shēng chǎn chǎng jiā
29manuscriptadj, noun手写的Shǒu xie de
30maplenoun, adj, vt枫树Fēng shù
31marblenoun, adj 大理石Dà lǐ shí
32marginnoun, vt边缘Biān yuan
33marineadj, noun海洋的Hǎi yang de
34marinernoun水手Shuǐ shǒu
35marriagenoun婚姻Hūn yīn
36marriedadj, noun已婚的Yǐ hūn de
37Marsnoun火星Huǒ xīng
38marshnoun沼泽Zhǎo zé
39marshalnoun元帅Yuán shuài
40martyrnoun, vt烈士Liè shì
41marvelnoun奇迹Qí jī
42marvelousadj奇迹的Qí ji de
43masculineadj男性的Nán xìng de
44masonnoun石匠Shí jiang
45massacrenoun大屠杀Dà tú shā
46massiveadj大规模的Dà guī mó de
47masterpiecenoun杰作Jié zuò
48matnoun, adj垫子Diàn zi
49matenoun, interj伴侣Bàn lǚ
50materialismnoun唯物主义Wéi wù zhǔ yì
51materialistnoun, adj唯物主义者Wéi wù zhǔ yì zhě
52mattressnoun床 垫Chuáng diàn
53matureadj, vt, vi 成熟的Chéng shú de
54maximnoun格言Gé yán
55maximumnoun, adj最大值Zuì dà zhi
56mayornoun市长Shì zhǎng
57meantimeadv与此同时Yǔ cǐ tóng shí
58meanwhileadv与此同时Yǔ cǐ tóng shí
59measurementnoun测量Cè liáng
60mechanicadj, noun机械师Jī xiè shī
61mechanicsnoun pl机械学ji xie xue
62mechanicaladj机械的Jī xiè de
63mechanismnoun机制Jī zhì
64meditatevt, vi沉思Chén sī
65Mediterraneannoun, adj地中海Dì zhōng hǎi
66mediumnoun, adj中间,媒体Zhōng jian
67melancholynoun, adj忧郁you yu
68melodynoun旋律Xuán lǜ
69melonnoun甜瓜Tián guā
70meltvt, vi, noun融化Róng huà
71membershipnoun会籍Huì jí
72memorialadj纪念的Jì niàn de
73memorizevt记住Jì zhù
74menacenoun威胁Wēi xié
75mentaladj心理的Xīn lǐ de
76menunoun菜单Cài dān
77merchandisenoun商品Shān gpǐn
78mercifuladj仁慈的Rén cí de
79mercynoun怜悯Lián mǐn
80meritnoun优点you dian
81messnoun, vt, vi混乱hun luan
82messengernoun信使Xìn shǐ
83methodnoun, adj方法Fāng fǎ
84microphonenoun麦克风Mài kè fēng
85microscopenoun显微镜Xiǎn wéi jìng
86middaynoun, adj正午Zhèng wǔ
87mightvt, vi, noun可能Kě néng
88migratevi迁移Qiān yí
89militaryadj军事的Jūn shì de
90militianoun民兵Mín bīng
91milkyadj乳白色Rǔ bái sè
92millnoun, vt, vi
93minernoun矿工Kuàng gōng
94mineralnoun, adj矿产Kuàng chǎn
95minglevt, vi混合hun he
96miniaturenoun, adj微型Wéi xíng
97minimizevt最小化Zuì xiǎo huà
98minimumnoun, adj最低限度Zuì dī xiàn dù
99ministrynoun
100minoradj, vi, noun未成年人Wèi chéng nián rén
101minoritynoun少数Shǎo shù
102mintnoun, adj薄荷Bò hé
103minusprep, adj, noun减去Jiǎn qù
104miraclenoun奇迹Qí jī
105mischiefnoun恶作剧È zuò jù
106mischievousadj恶作剧的È zuò jù de
107misernoun吝啬鬼Lìn sè guǐ
108miserableadj凄惨的Qī cǎn de
109miserynoun苦难Kǔ nàn
110misfortunenoun不幸Bù xìng
111missilenoun导弹Dǎo dàn
112missingadj失踪的Shī zōng de
113missionnoun, adj, vt使命Shǐ mìng
114missionaryadj, noun传教士Chuán jiào shì
115mistnoun薄雾Bó wù
116misternoun先生Xiān shēng
117mistressnoun主妇zhu fu
118misunderstandvt误会Wù huì
119mittennoun手套Shǒu tào
120moannoun, vi, vt呻吟Shēn yín
121mobnoun暴民Bào mín
122mobileadj移动Yí dòng
123mobilizevt, vi动员Dòng yuán
124mockvt, vi, adj, adv嘲笑Cháo xiào
125modenoun模式Mó shì
126moderateadj温和Wēn hé
127modifyvt, vi修改Xiū gǎi
128moistadj潮湿的Cháo shī de
129moisturenoun湿度Shī dù
130moleculenoun分子Fēn zǐ
131momentaryadj瞬间的Shùn jiān de
132monarchnoun君主Jūn zhǔ
133monarchynoun君主制jun zhu zhì
134monknoun僧侣Sēng lǚ
135monopolynoun垄断Lǒng duàn
136monsternoun怪物Guài wù
137monstrousadj怪异的Guài yì de
138monthlyadj, adv每月的Měi yuè de
139moodnoun心情Xīn qíng
140moreadj, adv更多的Gèng duō de
141mopnoun拖把Tuō bǎ
142moralitynoun道德Dào dé
143moreoveradv而且Ér qiě
144mortaladj凡人的Fán rén de
145mortgagenoun抵押Dǐ yā
146Muslimnoun, adj穆斯林Mù sī lín
147mosquenoun清真寺Qīng zhēn sì
148mosquitonoun蚊子Wén zi
149mossnoun, vt苔藓Tái xian
150motelnoun汽车旅馆Qì chē lǚ guǎn
151motivenoun, adj动机Dòng jī
152mottonoun座右铭Zuò yòu míng
153moldnoun模型Mó xing
154mountnoun, vi, vtshan
155mountainousadj多山的Duō shān de
156mournvi, vt悼念Dào niàn
157mournfuladj悲哀的Bēi āi de
158mouthfulnoun一口Yī kǒu
159muddyadj泥泞的Ní nìng de
160mugnoun大杯子da Bēi zi
161mulenoun骡子Luó zi
162multipleadj, noun多种的Duō zhǒng de
163multiplyvt, vi增加zeng jia
164multitudenoun众多Zhòng duō
165municipaladj市政的Shì zheng de
166murmurnoun, vi, 细声xi sheng
167musclenoun肌肉J īròu
168muscularadj肌肉发达的Jī ròu fā dá de
169musevi, vt, noun沉思Chén sī
170mushroomnoun, adj, vi蘑菇Mó gu
171musicaladj, noun音乐的Yīn yuè de
172musketnoun滑膛枪Huá táng qiāng
173mustardnoun芥末Jiè mò
174muteadj, noun
175muttonnoun羊肉Yáng ròu
176mutualadj相互的 xiang hu de
177mysteriousadj神秘的Shén mì de
178mysterynoun神秘Shén mì
179mysticadj, noun神秘的Shén mì de
180mythnoun神话Shén huà