Go to the Fox
MP3
English Chinese Pinyin
Across adv, prep穿过chuan guo
Actually adj实际上 shi ji shang
Always adv总是zong shi
Another adj, pronoun另外的ling wai de
Around adv, prep, adj周围zhou wei
Backside noun背面bei mian
Balance noun平衡ping heng
Beautiful adj美丽的mei li de
Bent verb, adj湾曲wan qu
Beside prep, adv旁边pang bian
Between prep, adv之间zhi jian
Bit noun, adj一点yi dian
Bump verb凸点tu dian
Clear adj, verb清楚的qing chu de
Close adj关闭guan bi
Comfortable adj舒服的 shu fu de
Decided adj決定jue ding
Disbelief noun难以置信nan yi zhi xin
Drink verb, nounhe
Dust noun尘土chen tu
Expect verb期待qi dai
Fence noun围栏wei lan
Flew (fly) verbfei
Flitting verb飞舞fei wu
Flowers noun鲜花xian hua
Fox noun狐狸hu li
Fresh adj新鲜xin xian
Giggled verb咯咯地笑ge ge di xiao
Grandmother noun祖母zu mu
Grass nouncao
Happened verb发生fa sheng
Herself pronoun她自己ta zi ji
Hillside noun山坡shan po
Hollow adj, adv, verb空心kong xin
Hopped verb跳频tiao pin
Jumped verbtiao
Lady noun女士nv shi
Landed adj降落jiang luo
Lifted verb取消qu xiao
Log noun圆木,日志yuan mu, ri zhi
Lost adj失去的shi qu de
Meadow noun草甸cao dian
Mess noun混乱hun luan
Mischief noun恶作剧e zuo ju
Moment noun时刻shi ke
Noticed noun注意到zhu yi dao
Oven noun烤箱kao xiang
Over prep上面的shang mian de
Play verbwan
Pretty (very) adj非常fei chang
Proud adj自豪的zi hao de
Pulled verbla
Push verbtui
Rails noun围栏wei lan
Rainbow noun彩虹cai hong
Ran (run) verbpao
Red noun红色hong se
Reflection noun反射fan she
Rub off verb擦掉ca diao
Scampered verb蹦跳beng tiao
Scoot verb飞奔fei ben
Serious adj严重yan zhong
Shake verb摇动yao dong
Shook verb震撼zhen han
Shoulder noun肩膀jian bang
Shower (rain) noun阵雨zhen yu
Sneezed verb打喷嚏da pen ti
Space noun空间kong jian
Spray noun喷洒pen sa
Spring noun春天chun tian
Spun (spin) verb打开da kai
Squirmed verb扭动niu dong
Straight adj直接zhi jie
Stretched verb拉伸la shen
Sudden adj突然地tu ran di
Tempting adj诱人you ren
Thirsty adjke
Through prep穿过chuan guo
Tickled verb发痒fa yang
Tucked verb卷起juan qi
Tumbled verb下跌xia die
Turned verb打开da kai
Under prep, adj在下面zai xiam ian
Upset verb烦恼fan nao
Walked verb步行bu xing
Wash off verb洗掉xi diao
Wasn't (was not) verb没有mei you
Went (go) verbqu
Wiggled verb摇摆yao bai
without adv没有mei you
Wonder verb好奇hao qi
wonderful adj精彩的jing cai de
Wood chips noun木屑mu xie
Wooden adj木头的mu tou de
Wouldn't (would not) verb不能bu neng
Young adj年轻的nian qing de