你知道 FOX 的中文意思是狐狸吗?
Go to the Fox
MP3 Chinese English Vocabulary Words Start with E
Audio books in Chinese. 中文有声读物

EnglishPart of SpeechChinesePíng yīn
1Earlnoun伯爵Bó jué
2Earningnoun收入Shōu rù
3Easternoun复活节Fù huó jié
4Eastwardadv, adj, noun向东Xiàng dōng
5Ebbnoun, vi退潮Tuì cháo
6Echonoun, vi, vt回声Huí shēng
7Eclipsenoun日食Rì shí
8Ecologynoun生态Shēng tài
9Economicadj经济的Jīng jì de
10Economicsnoun经济学Jīng jì xué
11Economynoun, adj经济Jīng jì
12Editvt编辑Biān jí
13Editionnoun版本Bǎn ben
14Editornoun编辑Biān jí
15Editorialadj编辑的bian ji de
16Educatevt教育Jiào yù
17Effectnoun, vt作用zuo yong
18Effectiveadj, noun有效的Yǒu xiào de
19Efficientadj有效率的you Xiào lǜ de
20Effortnoun努力的成果nu li de Chéng guo
21Elaborateadj详细的Xiáng xì de
22Elapsevi消逝Xiāo shì
23Elasticadj, noun弹性的Tán xìng de
24Elbownoun, vt, vi弯头Wān tóu
25Electionnoun选举Xuǎn jǔ
26Electriciannoun电工Diàn gōng
27Electronicadj电子的Diàn zǐ de
28Elegantadj优雅的Yōu yǎ de
29Elegancenoun高雅Gāo yǎ
30Elegancynoun雍容华贵Yōng róng huá guì
31Elementnoun元素Yuán sù
32Elementaryadj小学的Xiǎo xué de
33Elevatevt提升Tí shēng
34Elevatornoun电梯Diàn tī
35Eliminatevt消除Xiāo chú
36Eloquentadj雄辩Xióng biàn
37Eloquencenoun口才Kǒu cái
38Embarkvt, vi上船Zhǎng chuan
39Embarrassvt尴尬Gān gà
40Embassynoun大使馆Dà shǐ guǎn
41Emblemnoun会徽Huì huī
42Embracevt, vi拥抱Yǒng bào
43Embroiderynoun刺绣Cì xiù
44Emergevi出现Chū xiàn
45Emergencynoun, adj紧急事件Jǐn jí shi jian
46Emigratevt移民Yí mín
47Eminentadj卓越的zhuo yue de
48Emotionnoun情感Qíng gǎn
49Emphasisnoun重点Zhòng diǎn
50Emphasizevt强调Qiáng diào
51Employvt, noun聘用Pìn yòng
52Employeenoun雇员Gù yuán
53Employmentnoun就业Jiù yè
54Enablevt使能够Shǐ néng gòu
55Enchantvt使着迷shi zhao mi
56Enclosevt围住wei zhu
57Enclosurenoun圈地quan di
58Encountervt, noun, adj遇到Yù dào
59Endangervt危害Wéi hài
60Endeavorvi, vt努力Nǔ lì
61Endlessadj没完没了的Méi wán méi liǎo de
62Endowvt赋予Fù yǔ
63Endurancenoun忍耐力ren Nài lì
64Endurevt, vi忍受Rěn shòu
65Enforcevt强制执行Qiáng zhì zhí xíng
66Engageadj从事Cóng shì
67Engagementnoun订婚Dìng hūn
68Engineeringnoun工程Gōng chéng
69Engravevt雕刻Diāo kè
70Enlargevt, vi放大Fàng dà
71Enlightenedvt开明的Kāi míng de
72Enormousadj巨大的Jù dà de
73Enrichvt使丰富shi Fēng fù
74Enrollvt注册Zhù cè
75Ensurevt确保Què bǎo
76Enterprisenoun事业you shi ye xin de
77Enterprisingadj有事业心的shi ye
78Entertainvt娱乐you shi ye xin de
79Entertainmentnoun娱乐Yú lè
80Enthusiasmnoun热情Rè qíng
81Enthusiasticadj热心的Rè xīn de
82Entirelyadj完全的Wán quán de
83Entitlevt题名ti ming
84Entreatvt恳求Kěn qiú
85Entrynoun进入Jìn rù
86Envelopenoun信封Xìn fēng
87Environmentnoun环境Huán jìng
88Episodenoun插曲Chā qǔ
89Epicnoun, adj史诗Shǐ shī
90Equaladj平等的Píng děng de
91Equalitynoun平等Píng děng
92Equatornoun赤道Chì dào
93Equivalentadj, noun等效的Děng xiào de
94Eranoun时代Shí dài
95Erectadj, vt挺直得ting zhi de
96Errornoun错误Cuò wù
97Errandnoun差使chai shi
98Eruptionnoun喷发Pēn fā
99Escapevi, vt, adj逃跑Táo pao
100Escortnoun, vt护卫Hù wei
101Essayvt散文san wen
102Essencenoun本质Běn zhí
103Essentialadj, noun本质的ben zhi de
104Establishvt建立jian li
105Estatenoun房地产Fáng dì chǎn
106Esteemvt, noun尊重zun zhong
107Estimatevt估计Gū jì
108Eternaladj永恒Yǒng héng
109Evaporatevt, vi蒸发Zhēng fā
110Eventnoun事件Shì jiàn
111Eventuallyadj终于zhōng yu
112Everlastingadj, noun永久的Yǒng jiu de
113Evidencenoun证据Zhèng jù
114Evidentadj明显的ming Xiǎn de
115Eviladj邪恶的Xié è de
116Evolutionnoun进化Jìn huà
117Exaggeratevt夸大Kuā dà
118Exaltvt颂扬song yáng
119Exceedvt超过Chāo guò
120Exceedinglyadj极其Jí qí
121Excelvi, vt优于you yu
122Excessnoun, adj, vt过剩Guò shèng
123Excessiveadj过度的Guò dù de
124Exclamationnoun感叹号Gǎn tàn hào
125Excludevt排除Pái chú
126Executevt执行Zhí xíng
127Executiveadj, noun执行的zhi xing de
128Exertvt施加Shī jiā
129Exertionnoun努力nu li
130Exhaustvt, vi, noun精疲力竭jing pi li jie
131Exhibitvt, noun展览Zhǎn lǎn
132Exilenoun流亡Liú wáng
133Existencenoun存在Cún zài
134Exitnoun, vt退出Tuì chū
135Expandvt, vi扩大Kuò dà
136Expeditionnoun探险Tàn xiǎn
137Expelvt驱逐Qū zhú
138Expensenoun费用Fèi yòng
139Experiencednoun经验Jīng yàn
140Expirevt, vi到期Dào qí
141Explodevt爆炸Bào zhà
142Exploitnoun, vt利用Lì yòng
143Exploitiveadj剥削的Bō xuè de
144Explorationnoun勘探Kān tàn
145Explorevt探索Tàn suǒ
146Explosionnoun爆炸Bào zhà
147Explosiveadj爆炸的Bào zhà de
148Exportvt, noun出口Chū kǒu
149Exposevt揭露Jiē lù
150Expositionnoun博览会Bó lǎn huì
151Exposurenoun曝光Pù guāng
152Extendvt延长Yán cháng
153Extensionnoun扩展Kuò zhǎn
154Extensiveadj广泛的Guǎng fàn de
155Extentnoun范围Fàn wéi
156Externaladj, noun外部的Wài bù de
157Extinctadj灭绝的Miè jué de
158Extinguishvt熄灭Xí miè
159Extractvt, noun提取Tí qǔ
160Extraordinaryadj非凡的Fēi fán de
161Extravagantadj奢侈的Shē chǐ de
162Extremeadj, noun极端的Jí duān de
163Extremelyadj极端的Jí duan
164Extremitynoun末端mo duan