你知道 FOX 的中文意思是狐狸吗?
Go to the Fox MP3 Chinese English Vocabulary Words Start with D
Audio books in Chinese. 中文有声读物

EnglishPart of SpeechChinesePíng yīn
1Daintynoun, adj精致的jing zhi de
2Dairynoun乳品Rǔ pǐn
3Diarynoun日记Rì jì
4Daisynoun雏菊Chú jú
5Damnoun水坝shui Bà
6Damagenoun损害Sǔn hài
7Damnvi, vt谴责Qiǎn zé
8Daringadj大胆的Dà dǎn de
9Dashvi, vt破折号Pò zhé hào
10Datanoun数据Shù jù
11Dazzlevi, vt耀眼Yào yǎn
12Deadlyadj致命的Zhì mìng de
13Deafenvt耳聋Ěr lóng
14Deannoun院长Yuàn zhǎng
15Debatenoun, vi辩论Biàn lùn
16Decadenoun10年shi Nián
17Decayvi, vt腐败fu bai
18Deceitnoun欺骗Qī piàn
19Deceivevi, vt欺骗Qī piàn
20Decentadj体面的Tǐ miàn de
21Decimaladj, noun十进制的Shí jìn zhì de
22Decisionnoun决定Jué dìng
23Declarationnoun声明Shēng míng
24Declarevi, vt声明Shēng míng
25Declinevi, vt下降Xià jiàng
26Decoratevt装饰Zhuāng shì
27Decreasevi, vt减少Jiǎn shǎo
28Decreenoun法令Fǎ lìng
29Dedicateadj奉献Fèng xiàn
30Deepenvi, vt深化Shēn huà
31Defectnoun, vi缺陷Quē xiàn
32Definevt定义Dìng yì
33Definiteadj明确的Míng què de
34Definitionnoun定义Dìng yì
35Defyvt藐视Miǎo shì
36Degradevi, vt降解Jiàng jiě
37Delegatenoun代表dai biao
38Delegationnoun代表团Dài biǎo tuán
39Deliberateadj深思熟虑的shen si shu lv de
40Delicateadj精美的jing mei de
41Deliciousadj美味的Měi wèi de
42Delightfuladj愉快的Yú kuài de
43Delivervi, vt交付Jiāo fù
44Deliverynoun传递Chuán dì
45Democracynoun民主Mín zhǔ
46Demonstratevi, vt演示Yǎn shì
47Denialnoun否认Fǒu rèn
48Denotevt表示biao shi
49Denouncevt谴责Qiǎn zé
50Denseadj密集的Mì ji de
51Densitynoun密度Mì dù
52Dentistnoun牙医Yá yī
53Denyvt拒绝Jù jué
54Departvi, vt离开Lí kāi
55Departurenoun出发chu fa
56Dependentadj依赖的Yī lài de
57Depotnoun仓库cang ku
58Depressvt压抑Yā yì
59Depressionnoun消沉xiao chen
60Deprivevt剥夺Bō duó
61Depthnoun深度Shēn dù
62Deputynoun代表dai biao
63Derivevi, vt派生出Pài shēng chu
64Descendvi, vt下降Xià jiàng
65Descendantnoun, adj后代Hòu dai
66Descentnoun血统xue tong
67Describevt描述Miáo shù
68Descriptionnoun描述Miáo shù
69Deservevi, vt值得Zhí dé
70Desirableadj, noun吸引人的xi yin ren de
71Desirevt, noun欲望yu wang
72Desolateadj荒凉的Huāng liáng de
73Despairvi, vt绝望Jué wàng
74Desperateadj绝望的Jué wàng de
75Despisevt鄙视Bǐ shì
76Despitenoun尽管Jǐng uǎn
77Dessertnoun甜食Tián shi
78Destinationnoun目的地Mù dì di
79Destinevt指定zhi ding
80Destinynoun命运Mìng yùn
81Destroyernoun驱逐舰Qū zhú jiàn
82Destructionnoun毁灭hui mie
83Detachvt拆开chai kai
84Detailnoun, vt细节xi jie
85Detainvt扣留Kòu liú
86Detectvt检测Jiǎn cè
87Detectivenoun, adj侦探Zhēn tàn
88Determinationnoun决心Jué xīn
89Determinevi, vt决定jue dìng
90Devicenoun设备Shè bèi
91Devilnoun魔鬼Mó guǐ
92Devisevi, vt设计Shè jì
93Devotionnoun奉献Fèng xiàn
94Devourvt吞食Tūn shí
95Diagramnoun图表Tú biao
96Dialnoun表面biao mian
97Dialectnoun方言Fāng yán
98Diameternoun直径Zhí jìng
99Dictatevi, vt口述Kǒu shù
100Dictatornoun独裁者Dú cái zhě
101Differvi不同Bù tóng
102Digestnoun, vi, vt消化xiao hua
103Digestionnoun消化Xiāo huà
104Digitaladj, noun数字的Shù zì de
105Dignityvt尊贵Zūn gui
106Dimadj暗淡的Àn dàn de
107Dimensionnoun维度Wéi dù
108Diminishvt, vi减少Jiǎn shǎo
109Dinevi, vt吃饭chi fan
110Diplomatnoun外交官Wài jiāo guān
111Diplomaticadj外交的Wài jiāo de
112Directornoun指导者zhi dao zhe
113Disablevt丧失能力Sàng shī néng lì
114Disadvantagenoun缺点Quē diǎn
115Disagreevt不同意Bù tóng yì
116Disagreeableadj不愉快的Bù yú kuài de
117Disappearancenoun失踪Shī zōng
118Disappointvt失望Shī wàng
119Disappointmentnoun失望Shī wàng
120Disasternoun灾难Zāi nàn
121Discernvt, vi辨别Biàn bié
122Dischargevt, vi释放shi fang
123Disciplinenoun纪律Jì lǜ
124Disclosevt披露Pī lù
125Discountnoun折扣Zhé kòu
126Discouragevt使沮丧shi ju sang
127Discouragingadj令人沮丧的ling ren Jǔ sàng de
128Discoursenoun讲话jiang hua
129Diseasenoun疾病Jí bìng
130Disgracenoun耻辱Chǐ rǔ
131Disguisevt, noun伪装Wèi zhuāng
132Disgustnoun, vt, vi厌恶Yàn wù
133Dishonorvt, noun侮辱wu ru
134Disillusionvt幻想破灭huan xiang po mie
135Dislikevt, noun不喜欢Bù xǐ huan
136Dismaladj暗淡Àn dàn
137Dismayvt, noun失望Shī wàng
138Dismissvt辞退Cí tuì
139Disorderadj障碍Zhàng ài
140Dispatchvt派遣Pài qiǎn
141Dispersevt分散Fēn sàn
142Displayvt, noun显示Xiǎn shì
143Displeasevt, vi得罪Dé zuì
144Disposevt, vi处置Chǔ zhì
145Disposalnoun处置Chǔ zhì
146Disputevi, vt争论zheng lun
147Disregardvt, noun无视Wú shì
148Dissatisfyvt不满足Bù mǎn zú
149Dissolvevt, vi解散Jiě sàn
150Distinctadj清楚的qing chu de
151Distinctionnoun区别Qū bié
152Distinguishvt, vi区分Qū fēn
153Distinguishedadj尊敬的Zūn jìng de
154Distortvt扭曲niu qū
155Distractvt分心Fēn xin
156Distressvt使痛苦shi tong ku
157Distributevt分发Fēn fā
158Districtnoun
159Disturbvt打扰Dǎ rǎo
160Disturbancenoun骚乱sao luan
161Ditchnoun, vt, viGōu
162Divertvt转移Zhuǎn yí
163Divevi, vt, noun跳水Tiào shuǐ
164Dividevt分割fen ge
165Divineadj神圣的Shén shèng de
166Divisionnoun分割fen ge
167Divorcenoun离婚Lí hūn
168Dizzyadj头晕的Tóu yūn de
169Doctrinenoun学说Xué shuō
170Documentnoun文件Wén jiàn
171Documentaryadj, noun纪录片Jì lù piàn
172Domenoun圆屋顶Yuán wu dǐng
173Domesticadj国内的,家庭的Guó nèi de
174Dominatevt, vi统治tong zhi
175Dominionnoun统治tong zhi
176Doomnoun厄运e yun
177Dormitorynoun宿舍Sù shè
178Dozevi打瞌睡Dǎ kē shuì
179Doubtfuladj怀疑的Huái yí de
180Doubtlessadj无疑的Wú yí de
181Draftnoun草稿Cǎo gǎo
182DragonnounLóng
183Drainvt, noun排水Pái shuǐ
184Dramanoun戏剧Xì jù
185Dramaticadj戏剧性的Xì jù xìng de
186Dramatistnoun剧作家Jù zuò jiā
187Drasticadj激烈的Jī liè de
188Dreamnoun梦想Mèng xiǎng
189Droughtnoun干旱Gān hàn
190Draftnoun草稿Cǎo gǎo
191Drawernoun抽屉Chōu ti
192Dreadvt恐惧Kǒng jù
193Dreadfuladj可怕的Kě pà de
194Drearyadj沉闷的Chén mèn de
195Driftnoun, vi, vt漂移Piāo yí
196Dripnoun, vi, vt滴灌Dī guàn
197Droopvi下垂Xià chuí
198Droughtnoun干旱Gān hàn
199Drownvi, vt淹没Yān mo
200Drowsyadj昏昏欲睡的Hūn hūn yù shuì de
201Drugnoun药物Yào wù
202Drunkvt, viZuì
203Dueadj预期的Yù qí de
204Duelnoun决斗Jué dòu
205Dulyadj及时地ji shi di
206Dukenoun公爵Gōng jué
207Dutiableadj应征税的ying zheng shui de
208Dumbadj哑的Yǎ de
209Duncenoun傻瓜Shǎ guā
210Duplicateadj复制的fu zhi de
211Durableadj耐用的Nài yòng de
212Durationnoun持续时间chi xu Shí jiān
213Duskadj黄昏Huáng hūn
214Dusternoun除尘器Chú chén qì
215Dutchadj荷兰的Hé lán de
216Dutchmannoun荷兰人Hé lán rén
217Danenoun丹麦人dan mai ren
218Danishadj丹麦的Dān mài de
219Dwarfnoun矮人Ǎi ren
220Dyenoun染料Rǎn liào
221Dynamicadj动态的Dòng tài de