你知道 FOX 的中文意思是狐狸吗?
Go to the Fox
Audio books in Chinese. 中文有声读物

MP3 Chinese English Vocabulary Words Start with C
EnglishPart of SpeechChinesePíng yīn
1Cabinetnoun内阁Nèi gé
2Cablenoun电缆Diàn lǎn
3Cafénoun咖啡馆Kā fēi guǎn
4Cafeterianoun自助餐厅zi zhu can ting
5Calculatevt计算Jì suàn
6Calculatornoun计算器Jì suàn qì
7Calendarnoun日历Rì lì
8Calfnoun小牛Xiǎo niú
9Campaignnoun,adj运动Yùn dòng
10Cancelvt取消Qǔ xiāo
11Cancernoun癌症Ái zhèng
12Candidatenoun候选人Hòu xuǎn rén
13Candynoun糖果Táng guǒ
14Canoenoun独木舟Dú mù zhōu
15Canteennoun食堂Shí táng
16Canvasnoun帆布Fān bù
17Canvassvt, vi拉选票Lā xuan piào
18Capableadj有能力的you Néng lì de
19Capacitynoun容量Róng liàng
20Capsizevt倾覆Qīng fù
21Capturenoun捕获Bǔ huò
22CarbonnounTàn
23Careernoun职业生涯Zhí yè shēng yá
24Caressvt爱抚Ài fǔ
25Cargonoun货物Huò wù
26Carrotnoun胡萝卜Hú luó bo
27Cartoonnoun卡通Kǎ tōng
28Casenoun案例Àn lì
29Cashnoun现金Xiàn jīn
30Cashiernoun收银员Shōu yín yuán
31Casknoun木桶Mù tǒng
32Cassettenoun录音带lu yin dai
33Casualadj偶然的ou ran de
34Casualtynoun伤亡Shāng wáng
35Catalognoun目录Mù lù
36Cataractnoun白内障Bái nèi zhàng
37Catervi迎合Yíng hé
38Cathedralnoun, adj大教堂Dà jiào táng
39Catholicadj天主教的Tiān zhǔ jiào de
40Cautionnoun谨慎Jǐn shèn
41Cautiousadj谨慎的Jǐn shèn de
42Cavalrynoun骑兵Qí bīng
43Ceasenoun, vt, vi停止Tíng zhǐ
44Cellnoun细胞Xì bāo
45Cellarnoun地窖di jiao
46Cementnoun, vt水泥Shuǐ ní
47Cemeterynoun公墓Gōng mù
48Censornoun, vt检查员Jiǎn chá yuán
49Centraladj中心的Zhōng xin de
50Cerealnoun, adj谷物Gǔ wù
51Ceremonynoun仪式Yí shì
52Certificatenoun证书Zhèng shū
53Chafenoun摩擦mo ca
54Challengenoun挑战Tiǎo zhàn
55Chambernoun房间fang jian
56Channelnoun通道Tōng dào
57Chapelnoun小教堂xiao Jiào táng
58Chapternoun, vtZhāng
59Characteristicadj特征的Tè zhēng de
60Charitynoun慈善Cí shàn
61Chartnoun, vt图表Tú biǎo
62Charternoun, vt租车,船zu che,chuan
63Chasenoun追逐zhui zu
64Chasmnoun鸿沟Hóng gōu
65Chatnoun聊天Liáo tiān
66Chattervi, vt瞎谈xia tan
67Chatterboxnoun喋喋不休Dié dié bù xiū
68Chauffernoun司机si ji
69Checknoun,interj, adj检查,支票jian cha,zhi piao
70Cherishvt珍爱Zhēn ai
71Chessnoun国际象棋Guó jì xiàng qí
72Chewvt, vi咀嚼Jǔ jué
73Childishadj幼稚的Yòu zhì de
74Chillnoun冷气Lěng qi
75Chillyadj寒冷的Hán lěng de
76Chimenoun编钟Biān zhōng
77Chipnoun, vi碎片sui pian
78Chocolatenoun巧克力Qiǎo kè lì
79Choirnoun, vt, vi合唱团Hé chàng tuán
80Chopnoun排骨,劈pai gu
81Chorusnoun, vt, vi合唱Hé chàng
82Christianitynoun基督教Jī dū jiào
83Cigarnoun雪茄Xuě jiā
84Cigarettenoun香烟Xiāng yān
85Circularadj, noun循环的xun huan de
86Circulationnoun流通Liú tōng
87Circumstancenoun情况Qíng kuàng
88Circusnoun马戏团Mǎ xì tuán
89Citenoun引用yin yong
90Civiladj平民的ping min de
91Civiliannoun, adj平民Píng mín
92Civilizationnoun文明Wén míng
93Civilizevt, vi教化Jiào huà
94Claimvt, noun主张Zhǔ zhāng
95Clapnoun, vt, vi拍手Pāi shǒu
96Clashnoun, vt, vi碰撞peng zhuang
97Classnoun, vt, adj级,类ji,Lèi
98Classicadj经典的Jīng diǎn de
99Classicaladj古典的Gǔ diǎn de
100Classifyvt分类fēn lèi
101Clattervi, vt咔哒声ka da sheng
102Clausenoun条款tiao kuan
103Claynoun粘土nián tǔ
104Clergymannoun牧师mù shī
105Clientnoun客户kè hù
106Cliffnoun悬崖xuán yá
107Climaxnoun, vi, vt高潮gāocháo
108Clingvi依附yi fu
109Clinicnoun诊所zhěn suǒ
110Clipvt, nounjian
111Cloaknoun, vt披风pi feng
112Closetnoun, adj, vt壁橱bì chú
113Clothevt穿衣服chuan yi fu
114Clownnoun小丑xiǎo chǒu
115Cluenoun线索xiàn suǒ
116Clumsyadj笨拙的bèn zhuó de
117Clusternoun, vi, vt一串yi chuan
118Clutchvt, adj, noun离合器lí hé qì
119Coachnoun教练jiào liàn
120Coarseadj粗糙cu cao
121Cobblervt, noun鞋匠xie jiang
122Codenoun代码dài mǎ
123Coffinnoun棺材guāncai
124Coilnoun, vt, vi线圈xiàn quān
125Coinnoun硬币yìngbì
126Coincidevi重合chónghé
127Collapsenoun, vt, vi崩溃beng kui
128Colleaguenoun同事tong shi
129Collectionnoun收集shōu jí
130Collectiveadj集体jí tǐ
131Collidevi碰撞pèng zhuàng
132Colonelnoun上校shàng xiào
133Collisionnoun碰撞pèng zhuàng
134Colonialadj殖民地的zhí mín di de
135Colonistnoun殖民者zhí mín zhe
136Colonynoun殖民地zhí mín di de
137Columnnounliè
138Combatnoun, vt战斗zhàn dòu
139Combinationnoun组合zǔ hé
140Combinevt, vi, noun结合jié hé
141Comedynoun喜剧xǐ jù
142Cometnoun彗星huì xīng
143Commandernoun司令sī lìng
144Commencevi, vt开始kai shi
145Commendvt赞扬zàn yáng
146Commentnoun, vi评论pín glùn
147Commercenoun商务shāng wù
148Commercialadj商业的shāng yè de
149Commissionnoun委员会wěi yuán huì
150Commitvtfan
151Committeenoun委员会wěiyuánhuì
152Commoditynoun商品shāng pǐn
153Commonwealthnoun联邦liánbāng
154Communicatevt, vi交流jiao liu
155Communicationnoun通信tōngxìn
156Communitynoun社区shèqū
157Compactadj紧凑的jin cou de
158Comparativeadj比较的bi jiao de
159Comparevt, vi比较bi jiao
160Comparisonnoun比较bi jiao
161Compassvt, noun指南针zhǐ nán zhēn
162Compelvt强制qiángzhì
163Compensatevt, vi赔偿pei chang
164Competevi竞争jìng zhēng
165Competitionnoun竞争jìng zhēng
166Complainvi抱怨bào yuàn
167Complementnoun补充bu chong
168Completeadj完整的wan zheng de
169Complexadj复杂的fu za de
170Complicatedadj复杂的fu za de
171Complexionnoun肤色fū s è
172Complimentnoun恭维gōng wéi
173Complyvt遵守zūn shǒu
174Composevi, vt撰写zhuàn xiě
175Compoundvt, vi, noun化合物huà hé wù
176Comprehendvt理解lǐ jiě
177Comprehensiveadj, noun广泛的guang fan de
178Compressvt, noun压缩yā suō
179Comprisevt包含bao han
180Compromisenoun妥协tuǒ xié
181Compulsoryadj强制的qiang zhi de
182Concealvt隐瞒yǐn mán
183Conceitnoun, vt自负zì fù
184Conceivevi, vt设想shè xiǎng
185Concentratenoun, vt, vi集中ji zhong
186Conceptnoun概念gai nian
187Conceptionnoun概念gai nian
188Concernvt关心guan xin
189Concerningprep关于guan yu
190Concessionnoun让步Ràng bù
191Concreteadj, noun混凝土hùn níng tǔ
192Condemnvt谴责qiǎn zé
193Condensevt压缩ya suo
194Confervt授予shòu yǔ
195Conferencenoun会议huì yì
196Confessvt坦白tǎn bái
197Confessionnoun自白zì bái
198Confidentadj有信心的you xìn xīn de
199Confidentialadj保密的bǎo mì de
200Confinenoun, vi, vt限制xian zhi
201Confirmvt确认què rèn
202Conflictvi, noun冲突chōng tú
203Conformvt符合fú hé
204Confrontvt面对miàn duì
205Confusevt混淆hùn xiáo
206Confusionnoun混乱hǔn luàn
207Congratulatevt祝贺zhù hè
208Congressnoun国会guo hui
209Conjunctionnoun连词lian ci
210Connectionnoun连接lián jiē
211Conquervt征服zhēng fú
212Conquerornoun征服者zhēng fú zhě
213Conquestnoun征服zhēng fú
214Consciencenoun良心liáng xīn
215Consciousadj有意识的you yì shí de
216Consentvi同意tóng yì
217Consequencenoun结果jié guǒ
218Consequentlyadv因此yīn cǐ
219Conservationnoun保护bao hu
220Conservativeadj, noun保守的bǎo shǒu de
221Considerableadj相当的xiāng dāng de
222Considerateadj体贴的tǐ tiē de
223Considerationnoun考虑kao lv
224Consistvi由…...构成you…... gou cheng
225Consistentadj一致的yī zhì de
226Consolidatevt, vi巩固gǒng gù
227Conspicuousadj突出的tú chū de
228Constablenoun警员jǐng yuán
229Constitutevt构成gòu chéng
230Constitutionnoun宪法xiàn fǎ
231Constructvt, noun建设jiàn shè
232Consolevt安慰an wei
233Consultationnoun商量shang liang
234Consumevt消费xiāo fèi
235Consumptionnoun消费xiāo fèi
236Contactnoun联系lián xì
237Containernoun集装箱jí zhuāng xiāng
238Contentadj, vt, noun内容nèi róng
239Contents 内容nèi róng
240Contemporaryadj当代的dāng dài de
241Contemptnoun蔑视miè shì
242Contendvi, vt竞争jing zhēng
243Contestvt, vi竞赛jìng sài
244Contextnoun上下文shàng xià wén
245Continuousadj连续的lián xù de
246Contractnoun合同hé tóng
247Contradictvt, vi反驳fan bo
248Contradictionnoun矛盾máo dùn
249Contrastvt对比duì bǐ
250Contributevt, vi捐助juan zhu
251Conveniencenoun方便fāng biàn
252Convenientadj方便的fāng biàn de
253Conventionnoun公约gōng yuē
254Convertvt转换zhuǎn huàn
255Conveyvt转达zhuǎn dá
256Convictionnoun信服xìn fu
257Convincevt说服shuō fú
258Cooperatevi合作hé zuò
259Coordinateadj坐标zuò biāo
260Copevi, vt, noun应付yìng fù
261Coppernountóng
262Cordialadj亲切的qīn qiè de
263Corenoun核心hé xīn
264Corporationnoun公司gōng sī
265Correspondvi符合fu he
266Correspondencenoun通信tong xin
267Correspondentadj记者jì zhě
268Corridornoun走廊zǒu láng
269Corruptadj腐败的fǔ bài de
270Couchnoun睡椅shui yi
271Councilnoun理事会lǐ shì huì
272Counselnoun律师lǜ shī
273Countenancenoun面容miàn róng
274Countrysidenoun农村nóng cūn
275Countrynoun国家guó jiā
276Courtnoun法院fǎ yuàn
277Courteousadj有礼貌yǒu lǐ mào
278Courtesynoun礼貌lǐ mào
279Cowardnoun懦夫nuò fū
280Crabnoun螃蟹pang xiè
281Cracknoun, vi, vt, adj裂纹liè wén
282Crackernoun饼干,爆竹bǐng gān,bao zhu
283Craftnoun手艺shōu yì
284Crashvi, vt, noun坠毁zhui hui
285Craternoun火山口huǒ shān kǒu
286Crazyadj疯狂的fēng kuáng de
287Creamnoun奶油nǎi yóu
288Createvt创建chuàng jiàn
289Creatornoun创作者chuàng zuò zhě
290Creativeadj有创意的you chuàng yì de
291Creaturenoun生物shēng wù
292Creditnoun信用xìn yòng
293Crestnoun, vi, vt羽冠yu guan
294Crewnoun全体人员quán tǐ rén yuán
295Crimenoun犯罪fàn zuì
296Criminaladj, noun罪犯zuì fan
297Cripplenoun瘫痪tān huàn
298Crisisnoun危机wéi jī
299Crispadj脆的cuì de
300Criticnoun评论家píng lùn jiā
301Criticaladj批评的pi ping de
302Criticismnoun批评pī píng
303Criticizevi, vt批评pī píng
304Crooknoun弯曲wan qu
305Crookedadj弯曲的wān qū de
306Crouchvi, vt, noun蹲下dun xia
307Crudeadj, noun天然的tian ran de
308Crueltynoun残酷cán kù
309Crumblevt弄碎nong sui
310Crustnoun外壳wai ke
311Crystalnoun水晶shuǐ jīng
312Cubenoun立方体lì fāng tǐ
313Cubicadj立方的lì fāng
314Cuckoonoun杜鹃dù juān
315Cucumbernoun黄瓜huáng guā
316Cuenoun线索xiàn suǒ
317Culpritnoun罪魁祸首zuì kuí huò shǒu
318Cultivatevt培养péi yǎng
319Culturenoun文化wén huà
320Cunningadj狡猾Jiǎo huá
321Cupboardnoun橱柜chú guì
322Curenoun治愈zhì yù
323Curiositynoun好奇心hào qí xīn
324Curiousadj好奇的hào qí de
325Currencynoun货币huò bì
326Currentadj, noun当前的dāng qián de
327Cursenoun诅咒zǔ zhòu
328Curveadj, noun曲线qū xiàn
329Cushionnoun靠垫kào diàn
330Customnoun风俗fēng sú
331Customaryadj习惯xí guàn
332Customernoun消费者xiāo fèi zhě
333Cyclenoun循环xún huán
334Cylindernoun气缸qì gāng