Language Learning Creations by Crouch Children's Book Interactive Vocabulary Learning Games Creations by Crouch Language Learning English Learning Audio Files MP3s Main Page
social media How the Fox Got His Color on Facebook How the Fox Got His Color on YouTube mail to artist

Resources

从下面三个英语单词中选择最佳一个符合汉语意思。 Students are presented with 3 words and asked to select one that best matches a word listed below.

Basic文字游戏 - 第2组 Level 2 Chinese-English
Word Games

汉语-英语词汇
Correct!    
Wrong!    
Correct:
Wrong:  
EnglishChinesePingYing
sailFān
scene现场xiànchǎng
scrub擦洗cāxǐ
shadeyīn
shaky摇摇欲坠yáoyáoyùzhuì
shipchuán
shore岸边àn biān
silky柔滑róuhuá
sink下沉xià chén
slidehuá
sliphuá
sniff吸气xī qì
soapy肥皂水féizào shuǐ
sparkle火花huǒhuā
spottedbān
spring春天chūntiān
stare凝视níngshì
summerxià
supplies耗材hàocái
tangledwěn
tent帐篷zhàngpéng
tomorrow明天míngtiān
trade贸易màoyì
trunk树干shùgàn
warm温暖wēnnuǎn
wave
weekzhōu
wiggle蠕动rúdòng
winter冬季dōngjì
wish希望xīwàng
yesterday昨天zuótiān
young年轻niánqīng
modify修改xiūgǎi
muse沉思chénsī
muster鼓起gǔ qǐ
half一半yībàn
healthy健康jiànkāng
herdqún
hoof
include包括bāokuò
invitation请帖qǐng tiě
knight骑士qíshì
laundry洗衣店xǐyī diàn
lazylǎn
leaf叶子yèzi
leak泄漏xièlòu
library图书馆túshū guǎn
market市场shìchǎng
meltróng
miserablecǎn
monthyuè
muddyhún
museum博物馆bówùguǎn
note注意zhùyì
pace步伐bùfá
pairduì
patient病人bìngrén
peaceful安宁ānníng
peckzhuó
pilot飞行员fēixíngyuán
plan计划jìhuà
pointy尖尖jiān jiān
polite有礼貌yǒu lǐmào
pond池塘chítáng
president总统zǒngtǒng
protect保护bǎohù
proud骄傲jiāo'ào
race竞赛jìngsài
reach到达dàodá
relax放松fàngsōng
rottenlàn
roundyuán
rowpái
age年龄niánlíng
appear出现chūxiàn
artist艺术家yìshùjiā
autumnqiū
bay海湾hǎiwān
beakhuì
bloom开花kāihuā
bumpy颠簸diānbǒ
burstbào
buzz蜂鸣器fēng míng qì
care关怀guānhuái
checkchá
chilly寒冷hánlěng
chore苦差事kǔchāi shì
comfort安慰ānwèi
community社区shèqū
country国家guójiā
covered覆盖fùgài
cradle摇篮yáolán
dangle吊着diàozhe
decision决定juédìng
delicious美味měiwèi
dentist牙医yáyī
dew
disappear消失xiāoshī
drawer抽屉chōutì
dusty尘土飞扬chéntǔ fēiyáng
edge边缘biānyuán
farmer农民nóngmín
fear恐惧kǒngjù
firefly萤火虫yínghuǒchóng
fix确定quèdìng
flip翻动fāndòng
fluffy蓬松péngsōng
follow跟随gēnsuí
gallop驰骋chíchěng
gentle温和wēnhé
giggle傻笑shǎxiào
glance一瞥yīpiē
glossy光滑guānghuá
glow发光fāguāng
goal目标mùbiāo
gust阵风zhènfēng
interactive word games