Language Learning Creations by Crouch Children's Book Interactive Vocabulary Learning Games Creations by Crouch Language Learning English Learning Audio Files MP3s Main Page
social media How the Fox Got His Color on Facebook How the Fox Got His Color on YouTube mail to artist

Resources

从下面三个英语单词中选择最佳一个符合汉语意思。 Students are presented with 3 words and asked to select one that best matches a word listed below.

9级文字游戏 - 第1组
Level 9 Chinese-English Word Games, Group 1

汉语-英语词汇
Correct!    
Wrong!    
Correct:
Wrong:  
Advanced Word
venerable可敬kě jìng
puerile薄利多销bólì duō xiāo
levity轻浮qīngfú
frugal节俭jiéjiǎn
antipathy反感fǎngǎn
avocation副业fùyè
charlatan庸医yōngyī
doughty强悍qiánghàn
elucidate阐发chǎnfā
indolent懒惰lǎnduò
ludicrous滑稽的huájī de
callow乳臭未干rǔxiùwèigān
blithe盲目乐观mángmù lèguān
nepotism裙带关系qúndài guānxì
malign有害yǒuhài
posthumous死后的sǐ hòu de
heinous滔天tāotiān
clandestine隐蔽yǐnbì
refute反驳fǎnbó
cursory走马zǒumǎ
reticent沉默的chénmò de
travail劳苦láokǔ
opulence富裕fùyù
arduous艰巨jiānjù
paltry微不足道wēibùzúdào
abduct诱拐yòuguǎi
tractable听话的tīnghuà de
obliteratemǐn
prodigious惊人jīngrén
haughty傲慢àomàn
equanimity泰然处之tàirán chǔ zhī
exacerbate加剧jiājù
gratuity赏钱shǎngqián
incredulous怀疑的huáiyí de
loquacious贫嘴pínzuǐ
reprehensible应受谴责yīng shòu qiǎnzé
stringent严格yángé
taciturn沉默寡言的chénmòguǎyán de
ubiquitous普及pǔjí
vapid拼着pīnzhe
meticulous细致xìzhì
altruism利他主义lìtā zhǔyì
ameliorate改善gǎishàn
rustic乡村xiāngcūn
deride嘲笑cháoxiào
diffident心虚xīnxū
ostracize放逐fàngzhú
truculent汹汹xiōngxiōng
vindicate辩护biànhù
pugnacious好斗hào dòu
forbidding森严sēnyán
inane空洞的kōngdòng de
inure适用条款shìyòng tiáokuǎn
anarchy无政府状态wú zhèngfǔ zhuàngtài
enmity敌意díyì
sinecure闲职xiánzhí
tacit
inveigle诱骗yòupiàn
anachronism不合时宜bùhéshíyí
avarice贪婪tānlán
condone纵容zòngróng
hackneyed陈腐chénfǔ
imperative势在必行shì zài bì xíng
mundane世俗shìsú
placid波澜不惊bōlán bù jīng
spuriouswěi
stealthy鬼鬼祟祟guǐ guǐsuì suì
urbane彬彬有礼bīn bīn yǒu lǐ
pariah贱民jiànmín
interactive word games