Language Learning Creations by Crouch Children's Book Interactive Vocabulary Learning Games Creations by Crouch Language Learning English Learning Audio Files MP3s Main Page
social media How the Fox Got His Color on Facebook How the Fox Got His Color on YouTube mail to artist

Resources

从下面三个英语单词中选择最佳一个符合汉语意思。 Students are presented with 3 words and asked to select one that best matches a word listed below.

9级文字游戏 - 第2组
Level 9 Chinese-English Word Games, Group 2

汉语-英语词汇
Correct!    
Wrong!    
Correct:
Wrong:  
Advanced Word
desecrate亵渎xièdú
vociferous响亮xiǎngliàng
euphemism婉辞wǎn cí
dearth缺乏quēfá
harbinger预兆yùzhào
irate发怒的fānù de
pinnacle巅峰diānfēng
recalcitrantchuò
squalid肮脏āng zāng
nebulous模糊móhú
decry谴责qiǎnzé
extol称赏chēngshǎng
innate先天xiāntiān
enigma
rancor冤仇yuānchóu
invective谩骂mànmà
acumen触觉chùjué
obdurate顽固wángù
pragmatic务实wùshí
audacious胆大dǎn dà
banal平庸píngyōng
culpable有罪yǒuzuì
ignominious可耻kěchǐ
ostentatious华美的huáměi de
vicissitudes沧桑cāngsāng
alacrity敏捷mǐnjié
decadent颓废tuífèi
garrulous贫嘴pínzuǐ
temerity冒然mào rán
eclectic不拘一格bùjū yī gé
anathema诅咒zǔzhòu
magnanimous坦荡tǎndàng
misanthrope厌世者yànshì zhě
parsimonious俭省的jiǎnshěng de
pundit权威人士quánwēi rénshì
officious好事hǎoshì
intrepid强悍qiánghàn
lugubrious阴郁yīnyù
esoteric深奥shēn'ào
imperious专横zhuānhèng
poignant凄美qīměi
repugnant讨厌tǎoyàn
tacit
prevaricatepiàn
vicarious替代tìdài
supercilious高傲gāo'ào
enervateenervateenervate
plethora过多guò duō
prototype原型yuánxíng
askewwāi
abrogate废除fèichú
bequeath遗赠yízèng
laud赞美zànměi
crass
complacent自满zìmǎn
tribulation苦难kǔnàn
cajole哄骗hǒngpiàn
chagrin懊恼àonǎo
docile温顺wēnshùn
vacillate动摇dòngyáo
sage圣人shèngrén
dupe欺骗qīpiàn
acme顶点dǐngdiǎn
deter阻止zǔzhǐ
homily讲道jiǎng dào
epicure美食家měishíjiā
surfeit过量guòliàng
itinerant江湖jiānghú
cache高速缓存gāosù huǎncún
incite煽动shāndòng
appease安抚ānfǔ
impetuous浮躁fúzào
perfidy背信弃义bèixìnqìyì
hovel茅舍máoshè
advent来临láilín
indigent贫困pínkùn
effrontery厚颜无耻hòuyánwúchǐ
rectify纠正jiūzhèng
amasszǎn
interactive word games