Language Learning Creations by Crouch Children's Book Interactive Vocabulary Learning Games Creations by Crouch Language Learning English Learning Audio Files MP3s Main Page
social media How the Fox Got His Color on Facebook How the Fox Got His Color on YouTube mail to artist

Resources

从下面三个英语单词中选择最佳一个符合汉语意思。 Students are presented with 3 words and asked to select one that best matches a word listed below.

级文字游戏 - 第1组
Level 8 Chinese-English Word Games, Group 1

汉语-英语词汇
Correct!    
Wrong!    
Correct:
Wrong:  
Advanced Word中国语文Zhōngguó yǔwén
onslaught猛攻měnggōng
ornate华丽的huálì de
ovation鼓掌gǔzhǎng
overt公开gōngkāi
pangpáng
panorama全景quánjǐng
perspective透视tòushì
phenomenon现象xiànxiàng
pioneer先锋xiānfēng
pithy简练jiǎnliàn
pivotal关键的guānjiàn de
plausible似是而非sìshì'érfēi
plunder掠夺lüèduó
porous多孔duōkǒng
preposterous荒唐huāngtáng
principal校长xiàozhǎng
prodigy神童shéntóng
proficient精通jīngtōng
profound深刻shēnkè
pseudonym假名jiǎmíng
pungent泼辣pōlà
rankle激怒jīnù
rational合理的hélǐ de
rebuke训斥xùnchì
reception招待会zhāodài huì
recourse追索权zhuī suǒ quán
recur复发fùfā
renounce放弃fàngqì
renown名声míngshēng
revenue收入shōurù
rubble瓦砾wǎlì
rue芸香yúnxiāng
sage圣人shèngrén
sedative镇静剂zhènjìngjì
serene安详ānxiáng
servile低三下四dīsānxiàsì
shackle铁链tiě liàn
sleek光滑guānghuá
spontaneous自发zìfā
sporadic零星língxīng
stamina耐力nàilì
stance姿态zītài
staple钉书针dìng shū zhēn
stint限制xiànzhì
strident刺耳cì'ěr
sublime崇高chónggāo
subside平息píngxí
succumb屈服于qūfú yú
surpass超越chāoyuè
susceptible易感yì gǎn
swelter郁热yùrè
tedious乏味fáwèi
teem盛产shèngchǎn
theme主题zhǔtí
tirade长篇大论chángpiāndàlùn
tract管道guǎndào
transition过渡guòdù
trepidation不安bù'ān
turbulent汹涌xiōngyǒng
tycoon巨头jùtóu
ultimate最终zuìzhōng
ungainly笨拙bènzhuō
vice versa反之亦然fǎnzhī yì rán
vie争夺zhēngduó
vilify丑化chǒuhuà
voracious贪心tānxīn
inverteddào
wage工资gōngzī
wrangle争吵zhēngchǎo
furnace
eccentric偏心piānxīn
interactive word games