Language Learning Creations by Crouch Children's Book Interactive Vocabulary Learning Games Creations by Crouch Language Learning English Learning Audio Files MP3s Main Page
social media How the Fox Got His Color on Facebook How the Fox Got His Color on YouTube mail to artist

Resources

从下面三个英语单词中选择最佳一个符合汉语意思。 Students are presented with 3 words and asked to select one that best matches a word listed below.

8级文字游戏 - 第2组
Level 8 Chinese-English Word Games, Group 2

汉语-英语词汇
Correct!    
Wrong!    
Correct:
Wrong:  
Advanced Word中国语文Zhōngguó yǔwén
gingerly小心翼翼地xiǎoxīnyìyì de
glut充斥chōngchì
grapple格斗gédòu
grope摸索mōsuǒ
gullible轻信qīngxìn
haggard枯槁kūgǎo
haven避风港bìfēnggǎng
heritage遗产yíchǎn
hindrance阻力zǔlì
hover徘徊páihuái
humane人道réndào
imperative势在必行shì zài bì xíng
inaugurate开幕kāimù
incensexiāng
indifferent无所谓wúsuǒwèi
infinite无限wúxiàn
instill灌输guànshū
institute研究所yánjiū suǒ
intervene干预gānyù
intricate错综复杂cuòzōngfùzá
inventive发明的fāmíng de
inventory库存kùcún
irascible暴躁bàozào
jurisdiction管辖权guǎnxiá quán
languish憔悴qiáocuì
legendary传奇chuánqí
liberal自由zìyóu
loll麻痹mábì
lucrative丰厚fēnghòu
luminous发光的fāguāng de
memoir传记zhuànjì
mercenary雇佣兵gùyōng bīng
mien举止jǔzhǐ
millennium千年qiānnián
minimize最小化zuìxiǎo huà
modify修改xiūgǎi
muse沉思chénsī
muster鼓起gǔ qǐ
abet助长zhùzhǎng
accord符合fúhé
adept娴熟xiánshú
advocatezhǔ
agile敏捷mǐnjié
allot分配fēnpèi
aloof超然chāorán
amiss有毛病yǒu máobìng
analogy类比lèibǐ
anarchy无政府状态wú zhèngfǔ zhuàngtài
antics滑稽动作huájī dòngzuò
apprehend拘押jūyā
ardent热心rèxīn
articulate说出shuō chū
assail攻击gōngjí
assimilate同化tónghuà
atrocity暴行bàoxíng
attribute属性shǔxìng
audacious胆大dǎn dà
augment扩大kuòdà
authority权威quánwēi
availguǒ
avid狂热kuángrè
awrywāi
balmy芳香fāngxiāng
banter嘲笑cháoxiào
barter物物交换wù wù jiāohuàn
benign良性liángxìng
bizarre奇异的qíyì de
blasé漠不关心mòbùguānxīn
bonanza富矿带fùkuàng dài
bountiful丰富fēngfù
cache高速缓存gāosù huǎncún
capacious开阔kāikuò
caption字幕zì mù
chastise惩罚chéngfá
citadel堡垒bǎolěi
cite引用yǐnyòng
clad包层的bāo céng de
clarify澄清chéngqīng
commemorate纪念jìniàn
component部件bùjiàn
concept概念gàiniàn
confiscate没收mòshōu
connoisseur行家hángjiā
conscientious有良心yǒu liángxīn
conservative保守bǎoshǒu
contagious传染chuánrǎn
conventional常规chángguī
convey传达chuándá
crucial关键guānjiàn
crusade圣战shèngzhàn
culminate高潮gāocháo
deceptive骗人的piàn rén de
decipher解码jiěmǎ
decree法令fǎlìng
deface污损wū sǔn
defect缺陷quēxiàn
deplore痛惜tòngxī
deploy部署bùshǔ
desist断念duànniàn
desolate荒凉huāngliáng
deter阻止zǔzhǐ
dialect方言fāngyán
dire可怕kěpà
discern辨别biànbié
disdain蔑视mièshì
disgruntled不满bùmǎn
dispatch调度diàodù
disposition性格xìnggé
doctrine学说xuéshuō
dub配音pèiyīn
durable耐用nàiyòng
interactive word games