Language Learning Creations by Crouch Children's Book Interactive Vocabulary Learning Games Creations by Crouch Language Learning English Learning Audio Files MP3s Main Page
social media How the Fox Got His Color on Facebook How the Fox Got His Color on YouTube mail to artist

Resources

从下面三个英语单词中选择最佳一个符合汉语意思。 Students are presented with 3 words and asked to select one that best matches a word listed below.

7级文字游戏 - 第2组 Level 7 Chinese-English Word Games, Group 2

汉语-英语词汇
Correct!    
Wrong!    
Correct:
Wrong:  
.Cheat Sheet.
Advanced WordChinesePingYing
infamous臭名昭著chòumíng zhāozhù
infuriate激怒jīnù
insinuate暗示ànshì
intensified愈演愈烈yùyǎnyùliè
inundatemàn
irate发怒的fānù de
lavish阔气kuòqì
legacy遗产yíchǎn
legitimate合法héfǎ
lethal致命zhìmìng
loath厌恶yànwù
lurk匿伏nì fú
magnetic
mirth欢笑huānxiào
quench淬火cuìhuǒ
magnitude大小dàxiǎo
maternal母系mǔxì
maul大槌dàchuí
melancholy愁绪chóuxù
mellow醇厚chúnhòu
momentum势头shìtóu
mortify腐坏fǔ huài
mull仔细考虑zǐxì kǎolǜ
murky模糊móhú
narrative叙述xùshù
negligentxiè
nimble敏捷mǐnjié
nomadic游牧yóumù
noteworthy值得一提的zhídé yī tí de
notify通知tōngzhī
notorious臭名昭著chòumíng zhāozhù
nurture培育péiyù
abate缓和huǎnhé
abnormal异常yìcháng
abode
abrupt突兀túwù
accelerate加快jiākuài
acclaim称赞chēngzàn
acknowledge承认chéngrèn
acquire获得huòdé
aspire立志lìzhì
acrid辛辣xīnlà
addict瘾君子yǐn jūnzǐ
adjacentlín
admonish告诫gàojiè
affliction痛苦tòngkǔ
agitate搅动jiǎodòng
ajar半掩bàn yǎn
akin类似的lèisì de
allege断言duànyán
annihilate歼灭jiānmiè
anonymous匿名nìmíng
antagonize对抗duìkàng
apathy暮气mùqì
arbitrate仲裁zhòngcái
astute精明jīngmíng
authentic真实zhēnshí
avert避免bìmiǎn
bellow怒吼nùhǒu
beseechqiú
bestow赐给cì gěi
bewilder困惑kùnhuò
bigot盲信者mángxìn zhě
blatant明显的míngxiǎn de
bleak苍凉cāngliáng
braggart吹牛的chuīniú de
brawl争吵zhēngchǎo
browse浏览liúlǎn
bystander旁观者pángguān zhě
candid坦率tǎnshuài
caninequǎn
canny谨慎的jǐnshèn de
capricious任性rènxìng
capsize覆没fùmò
casual随便suíbiàn
casualty受害者shòuhài zhě
catastrophe灾难zāinàn
cater迎合yínghé
chorus合唱hé chàng
citrus柑橘gānjú
clamber攀登pāndēng
climax高潮gāocháo
compromise妥协tuǒxié
concur同意tóngyì
confront面对miàn duì
congested拥挤yǒngjǐ
conjure变戏法biànxìfǎ
consult请教qǐngjiào
corrupt腐败fǔbài
counterfeit假冒jiǎmào
covet垂涎chuíxián
customary习惯性xíguàn xìng
debut登场dēngchǎng
deceased死者sǐzhě
dependent依赖的yīlài de
despondent沮丧jǔsàng
detach分离fēnlí
devour吞食tūnshí
dishearten气馁qìněi
dismal惨淡cǎndàn
dismantle拆除chāichú
distraught发狂的fākuáng de
docile温顺wēnshùn
downright彻头彻尾chètóuchèwěi
drone无人机wú rén jī
dumbfound惊倒jīng dào
interactive word games