Language Learning Creations by Crouch Children's Book Interactive Vocabulary Learning Games Creations by Crouch Language Learning English Learning Audio Files MP3s Main Page
social media How the Fox Got His Color on Facebook How the Fox Got His Color on YouTube mail to artist

Resources

从下面三个英语单词中选择最佳一个符合汉语意思。 Students are presented with 3 words and asked to select one that best matches a word listed below.

级文字游戏 - 第1组
Level 5 Chinese-English Word Games, Group 1

汉语-英语词汇
Correct!    
Wrong!    
Correct:
Wrong:  
EnglishChinesePingYing
realistic实际Shíjì
reassure再保证zài bǎozhèng
reign在位zài wèi
reliable可靠kěkào
require要求yāoqiú
resemblexiàng
retain保留bǎoliú
retire退休tuìxiū
revert还原huányuán
route路线lùxiàn
saunter溜达liūda
seldom很少hěn shǎo
senseless无意义wú yìyì
sever断绝duànjué
slither滑行huáxíng
sluggish呆滞dāizhì
soar翱翔áoxiáng
solitary
solo独奏dú zòu
sparseshū
spurtpēn
strategy战略zhànlüè
suffix后缀hòuzhuì
suffocate窒息zhìxí
summit首脑会议shǒunǎo huìyì
suspend暂停zàntíng
synonym代名词dàimíngcí
talonzhǎo
taunt嘲讽cháofèng
thrifty节俭jiéjiǎn
translate翻译fānyì
tropical热带rèdài
visible可见kějiàn
visual视觉shìjué
vivid生动shēngdòng
wilderness荒野huāngyě
withdrawchè
feeble微弱wéiruò
frigid寒冷hánlěng
gigantic巨大jùdà
gorge峡谷xiágǔ
guardian监护人jiānhùrén
hazy朦胧ménglóng
hearty爽朗shuǎnglǎng
homonym同音异义词tóngyīn yì yì cí
identical相同xiāngtóng
illuminate照亮zhào liàng
immense巨大jùdà
impressive有声有色yǒushēngyǒusè
independent独立dúlì
industrious勤劳qínláo
intense激烈jīliè
intercept截距jié jù
jubilation欢腾huānténg
kin亲属qīnshǔ
luxurious豪华háohuá
major主要zhǔyào
miniature微型wéixíng
minor未成年人wèi chéngnián rén
mischief恶作剧èzuòjù
monarch君主jūnzhǔ
moral道德dàodé
myth神话shénhuà
narrator解说员jiěshuō yuán
navigate导航dǎoháng
negative
nonchalant冷淡lěngdàn
numerous众多zhòngduō
oasis绿洲lǜzhōu
obsolete陈旧chénjiù
occasion机会jīhuì
interactive word games