Language Learning Creations by Crouch Children's Book Interactive Vocabulary Learning Games Creations by Crouch Language Learning English Learning Audio Files MP3s Main Page
social media How the Fox Got His Color on Facebook How the Fox Got His Color on YouTube mail to artist

Resources

从下面三个英语单词中选择最佳一个符合汉语意思。 Students are presented with 3 words and asked to select one that best matches a word listed below.

3级文字游戏 - 第2组 Level 3 Chinese-English
Word Games, Group 2

汉语-英语词汇
Correct!    
Wrong!    
Correct:
Wrong:  
Advanced Word高级字Gāojí zì
limit限制xiànzhì
locate定位dìngwèi
loyal忠诚zhōngchéng
magnificent华丽的huálì de
marsh沼泽zhǎozé
method方法fāngfǎ
misery苦难kǔnàn
moisture湿气shī qì
mural壁画bìhuà
mystify故弄玄虚gùnòngxuánxū
nation民族mínzú
nectar花蜜huāmì
nursery苗圃miáopǔ
observeshǒu
opponent对手duìshǒu
opposite相反xiāngfǎn
ordeal考验kǎoyàn
origin起源qǐyuán
outcome结果jiéguǒ
ability能力nénglì
absorb吸收xīshōu
accusekòng
act法案fǎ'àn
active积极jījí
actual实际shíjì
adopt采用cǎiyòng
advantage优点yōudiǎn
advice忠告zhōnggào
ambition志向zhìxiàng
ancient
approach途径tújìng
arrange安排ānpái
arctic北极běijí
attitude态度tàidù
attract吸引xīyǐn
average平均píngjūn
avoid避免bìmiǎn
bold胆大dǎn dà
border边境biānjìng
brief简要jiǎnyào
brilliant辉煌huīhuáng
cable电缆diànlǎn
capture捕获bǔhuò
certain某些mǒu xiē
chill寒意hányì
clever聪明cōngmíng
climate气候qìhòu
cling依偎yīwēi
coastbīn
confess承认chéngrèn
consider考虑kǎolǜ
contain含有hányǒu
continent大陆dàlù
convince说服shuōfú
coward懦夫nuòfū
crew船员chuányuán
crumple弄皱nòng zhòu
custom习惯xíguàn
decay衰变shuāibiàn
deed
defend辩护biànhù
delicate精巧jīngqiǎo
device设备shèbèi
diagram
digest文摘wénzhāi
diseasebìng
distant遥远yáoyuǎn
doze打瞌睡dǎ kēshuì
drift漂移piāoyí
interactive word games