Language Learning Creations by Crouch Children's Book Interactive Vocabulary Learning Games Creations by Crouch Language Learning English Learning Audio Files MP3s Main Page
social media How the Fox Got His Color on Facebook How the Fox Got His Color on YouTube mail to artist

Resources

从下面三个英语单词中选择最佳一个符合汉语意思。 Students are presented with 3 words and asked to select one that best matches a word listed below.

1级文字游戏 - 第1组 Level 1 Chinese-English
Word Games

汉语-英语词汇
Correct!    
Wrong!    
Correct:
Wrong:  
EnglishChinesePingYing
rapid快速kuàisù
remove拆除chāichú
repeat重复chóngfù
rescue营救yíngjiù
restart重新开始chóngxīn kāishǐ
return回报huíbào
ripe成熟chéngshú
rise上涨shàngzhǎng
roar怒吼nùhǒu
rough
rusty生疏shēngshū
scold
scratchguā
seed种子zhǒngzǐ
selfish自私zìsī
serious严重yánzhòng
shell外壳wàiké
shovel (verb)铲(动词)chǎn (dòngcí)
shriek尖叫jiān jiào
sibling兄弟xiōngdì
silent无声wúshēng
simple简单jiǎndān
slipperyhuá
sly狡猾jiǎohuá
sneaky偷偷摸摸tōutōumōmō
sob哭泣kūqì
spiral螺旋luóxuán
splendid辉煌huīhuáng
sprinkle
squirm蠕动rúdòng
startle惊吓jīngxià
steepdǒu
stormy暴风雨bàofēngyǔ
striped条纹tiáowén
surround环绕huánrào
switch开关kāiguān
terrifiedzhēng
thickhòu
thunder雷声léi shēng
ticket车票chēpiào
timid胆小dǎn xiǎo
transportation运输yùnshū
travel旅游lǚyóu
trust信任xìnrèn
upset烦恼fánnǎo
weed野草yěcǎo
whimper呜咽wūyè
whirlhuí
wicked邪恶xié'è
yank抽出chōuchū
enormous巨大jùdà
equal平等píngděng
exclaim喊叫hǎnjiào
exhaustedjǐn
expensive昂贵ángguì
fancy幻想huànxiǎng
fasten
filthy肮脏āng zāng
flatpíng
flee逃跑táopǎo
fog
footprint脚印jiǎoyìn
forestlín
freezing冷冻lěngdòng
gather收集shōují
giant巨人jùrén
glad高兴gāoxìng
gleaming闪闪发光的shǎnshǎn fāguāng de
glum阴沉yīnchén
grabqiǎng
grateful感谢gǎnxiè
grin露齿而笑lù chǐ ér xiào
grip
groan呻吟shēnyín
hatch孵化fūhuà
heapduī
hide隐藏yǐncáng
hobby爱好àihào
honest诚实chéngshí
howl号叫háojiào
illustrator插画chāhuà
interactive word games