Language Learning Creations by Crouch Children's Book Interactive Vocabulary Learning Games Creations by Crouch Language Learning English Learning Audio Files MP3s Main Page
social media How the Fox Got His Color on Facebook How the Fox Got His Color on YouTube mail to artist

Resources

从下面三个英语单词中选择最佳一个符合汉语意思。 Students are presented with 3 words and asked to select one that best matches a word listed below.

1级文字游戏 - 第2组 Level 2 Chinese-English
Word Games

汉语-英语词汇
Correct!    
Wrong!    
Correct:
Wrong:  
Advanced Word高级字Gāojí zì
injuryshāng
jealous眼红yǎnhóng
knob把手bǎshǒu
lively活泼huópō
loosen放松fàngsōng
mask面膜miànmó
misty蒙蒙méngméng
modern现代xiàndài
mountainshān
narrowzhǎi
obey服从fúcóng
pain疼痛téngtòng
passenger乘客chéngkè
pattern模式móshì
pest病虫害bìngchónghài
polish抛光pāoguāng
pretend假装jiǎzhuāng
promise承诺chéngnuò
acheténg
adjust调整tiáozhěng
affordable价格实惠jiàgé shíhuì
alarm报警bàojǐng
alone
apologize道歉dàoqiàn
appetite食欲shíyù
applause掌声zhǎngshēng
artistic艺术的yìshù de
atmosphere气氛qìfēn
attach
bashfulsāo
basketlán
batch批量pīliàng
behave表现biǎoxiàn
belong属于shǔyú
bendwān
blink眨眼睛zhǎ yǎnjīng
blush脸红liǎnhóng
bolt螺栓luóshuān
borrowjiè
bundlebāo
cabin客舱kècāng
caterpillar毛虫máochóng
caution慎重shènzhòng
cave洞穴dòngxué
celebrate庆祝qìngzhù
century世纪shìjì
champion冠军guànjūn
chatliáo
cheatpiàn
chimney烟囱yāncōng
compass指南针zhǐnánzhēn
complain抱怨bàoyuàn
conductor导体dǎotǐ
construct构造gòuzào
costume服装fúzhuāng
cozy舒适shūshì
cranky胡思乱想的húsīluànxiǎng de
crash意外yìwài
creak吱吱zhī zhī
croak发牢骚fā láosāo
crowded
cue球杆qiú gǎn
curvedwān
daily日报rìbào
dainty纤巧xiānqiǎo
dartbiāo
decorate装饰zhuāngshì
delighted高兴极了gāoxìng jíle
denied否认fǒurèn
deserve值得zhídé
dividefēn
dodge闪避shǎnbì
drenched湿透shī tòu
drowsy昏昏欲睡hūn hūn yù shuì
interactive word games