Language Learning Creations by Crouch Children's Book Interactive Vocabulary Learning Games Creations by Crouch Language Learning English Learning Audio Files MP3s Main Page
social media How the Fox Got His Color on Facebook How the Fox Got His Color on YouTube mail to artist

Resources

从下面三个英语单词中选择最佳一个符合汉语意思。 Students are presented with 3 words and asked to select one that best matches a word listed below.

12级文字游戏 - 第2组
Level 12 Chinese-English Word Games, Group 2

汉语-英语词汇
Correct!    
Wrong!    
Correct:
Wrong:  
Advanced
subliminal 潜意识 qiányìshí
suborn 贿买 huì mǎi
surreptitious 偷偷摸摸 tōutōumōmō
tenuous 纤细 xiānxì
trestle 支架 zhījià
vagrant 流浪者 liúlàng zhě
vicissitude 变迁 biànqiān
volition 意志 yìzhì
vulpine 狐狸的 húlí de
zeal 热情 rèqíng
conduit n 管道ñ guǎndào ñ
deference 尊重 zūnzhòng
discursive 话语 huàyǔ
dissipate 消散 xiāosàn
draconian 严厉 yánlì
dragoon 龙骑 lóng qí
engender 产生 chǎnshēng
gossamer 游丝 yóusī
homogeneous 同质 tóng zhì
importune 纠缠 jiūchán
laurel 月桂树 yuèguìshù
philology 语言学 yǔyán xué
quell 荡平 dàngpíng
subtle 微妙 wéimiào
succinct 简洁 jiǎnjié
sui generis 自成一格 zì chéng yī gé
tactile chù
truculent 汹汹 xiōngxiōng
ubiquity 无处不在 wú chù bùzài
wizened 干瘪 gānbiě
abut 邻接 línjiē
amatory 恋爱的 liàn'ài de
bestial shòu
canard
caprice 任性 rènxìng
locate 定位 dìngwèi
marshal 元帅 yuánshuài
propagate 传播 chuánbò
radix 基数 jīshù
sophomoric 一知半解 yīzhībànjiě
sparse shū
stupefying 愚民 yúmín
supposition 假想 jiǎxiǎng
tamp hāng
tedium 乏味 fáwèi
tirade 长篇大论 chángpiāndàlùn
veracity 准确性 zhǔnquè xìng
vital 重要 zhòngyào
wispy 束状 shù zhuàng
arbitrary 随意 suíyì
centrifuge 离心分离机 líxīn fēnlí jī
ethereal 空灵 kōnglíng
feral 野性 yěxìng
furtive 鬼鬼祟祟 guǐ guǐsuì suì
listless niān
pedestrian 行人 xíngrén
pith suǐ
profligate 挥霍 huīhuò
raconteur 故事大王 gùshì dàwáng
refract 折射 zhéshè
supine 仰卧 yǎngwò
surly 阴沉的 yīnchén de
temper 脾气 píqì
touting 招徕 zhāolái
ubiquitous 普及 pǔjí
understate 保守地说 bǎoshǒu de shuō
utopian 乌托邦 wūtuōbāng
veracious 为己任 wéi jǐrèn
whimsical 怪诞的 guàidàn de
preternatural 超自然 chāozìrán
cogitate 深思 shēnsī
colleague 同事 tóngshì
feign 假装 jiǎzhuāng
illicit 非法的 fēifǎ de
incoherence 不连贯 bù liánguàn
inimical 敌意 díyì
ordain 注定 zhùdìng
plight 困境 kùnjìng
proximate 最近的 zuìjìn de
servile 低三下四 dīsānxiàsì
shard 碎片 suìpiàn
strident 刺耳 cì'ěr
tractable 听话的 tīnghuà de
tranquil 宁静 níngjìng
tumult 骚动 sāodòng
variegate lán
veneer 单板 dān bǎn
waive 放弃 fàngqì
colloquial 口语 kǒuyǔ
commingle 汇成 huì chéng
complacent 自满 zìmǎn
consummate 完善 wánshàn
duplicity 表里不一 biǎo lǐ bù yī
extraneous 无关 wúguān
gibbering 叽叽喳喳 jījichāchā
impious 不虔诚 bù qiánchéng
ingrate 忘恩 wàng'ēn
marauders乱兵 luànbīng
relegate 贬谪 biǎnzhé
scabbard 刀鞘 dāo qiào
sensuous 感觉上的 gǎnjué shàng de
syllogism 三段论 sānduànlùn
throwback 返祖 fǎn zǔ
trammel 拘束 jūshù
transcendent 超然 chāorán
unprepossessing 其貌不扬 qímàobùyáng
venerable 可敬 kě jìng
waif 流浪者 liúlàng zhě
antic 滑稽 huájī
bulwark 堡垒 bǎolěi
chronicler 编年史 biān niánshǐ
cosmogony 宇宙起源 yǔzhòu qǐyuán
dissident 持不同政见 chí bùtóng zhèngjiàn
hospice 临终关怀 línzhōng guānhuái
laud 赞美 zànměi
noisome 丛生 cóngshēng
pastiche 拼贴 pīn tiē
picayune 花絮 huāxù
supplicant 请求者 qǐngqiú zhě
systemic 系统的 xìtǒng de
tenacious 顽强 wánqiáng
therapeutic 治疗 zhìliáo
tome 大部头 dà bù tóu
travesty 滑稽模仿 huájī mófǎng
unify 统一 tǒngyī
verity 真理 zhēnlǐ
wane 没落 mòluò
decode 解码 jiěmǎ
demure 拘谨 jūjǐn
entrails 腑脏 fǔ zàng
epistemic 认知 rèn zhī
faun 福恩 fú ēn
hedonism 享乐主义 xiǎnglè zhǔyì
laudatory 赞扬的 zànyáng de
matriculate 录取 lùqǔ
nettle 荨麻 xún má
purloin 盗取 dào qǔ
sentinel 哨兵 shàobīng
talon zhǎo
tarnish 玷污 diànwū
timorous kuāng
trite 平凡的 píngfán de
urchin 顽童 wántóng
viscidity 粘性 niánxìng
wax
wily 诡计多端的 guǐjì duōduān dì
arable 可耕的 kě gēng de
doting 溺爱的 nì'ài de
excrescence 赘生物 zhuì shēngwù
lavatory 厕所 cèsuǒ
lecher 登徒子 dēng tú zǐ
mimesis 拟态 nǐtài
plaintiff 原告 yuángào
rarefy 抽稀 chōu xī
remuneration 报酬 bàochóu
scale 规模 guīmó
scapegoat 替罪羊 tìzuìyáng
somatic
soporific 催眠 cuīmián
syncopation 切分音 qiē fēn yīn
truant 逃学者 táoxué zhě
underscore 下划线 xiàhuáxiàn
verbiage 空话 kōnghuà
wanton 放肆 fàngsì
acumen 触觉 chùjué
capricious 任性 rènxìng
celerity 当机立断 dāngjīlìduàn
foppish 浮华 fúhuá
ilk 之流 zhī liú
leaven jiào
manifesto 宣言 xuānyán
perfidy 背信弃义 bèixìnqìyì
prone 易于 yìyú
rigor 严格 yángé
solecism 谬误 miùwù
tender 投标 tóubiāo
tortuous 曲折 qūzhé
translucence 半透明 bàn tòumíng
trenchant 犀利 xīlì
tumultuous xiōng
urbane 彬彬有礼 bīn bīn yǒulǐ
vale
veritable 名副其实 míngfùqíshí
inveigle 诱骗 yòupiàn
interactive word games