Language Learning Creations by Crouch Children's Book Interactive Vocabulary Learning Games Creations by Crouch Language Learning English Learning Audio Files MP3s Main Page
social media How the Fox Got His Color on Facebook How the Fox Got His Color on YouTube mail to artist

Resources

从下面三个英语单词中选择最佳一个符合汉语意思。 Students are presented with 3 words and asked to select one that best matches a word listed below.

11级文字游戏 - 第1组
Level 11 Chinese-English Word Games, Group 1

汉语-英语词汇
Correct!    
Wrong!    
Correct:
Wrong:  
Advanced Word高级字Gāojí zì
folio对开duì kāi
impregnate注入zhùrù
genteel温雅wēnyǎ
gore血块xiěkuài
glib巧舌如簧qiǎo shé rú huáng
inclination倾角qīngjiǎo
gala节日jiérì
aloof超然chāorán
hapless倒霉dǎoméi
incriminate归罪于guīzuì yú
indisposed不得劲bùdé jìn
glutton馋嘴chánzuǐ
infidel异教徒yì jiàotú
inevitable必然bìrán
heirloom传家宝chuánjiābǎo
glean搜集sōují
germinate发芽fāyá
induce促使cùshǐ
havoc浩劫hàojié
inkling暗示ànshì
infernal地狱dìyù
infatuation痴情chīqíng
inquisitive好奇hàoqí
hoax恶作剧èzuòjù
hewchá
heritage遗产yíchǎn
hovel茅舍máoshè
humdrum单调dāndiào
invigorating朗朗lǎnglǎng
invertebrate无脊椎动物wú jǐchuí dòngwù
intuition直觉zhíjué
insufferable难以忍受nányǐ rěnshòu
intensity强度qiángdù
ire忿怒fèn nù
organism有机体yǒujītǐ
organic有机yǒujī
oratory演讲yǎnjiǎng
panorama全景quánjǐng
jargon行话háng huà
laborious费力的fèi lì de
lateral
paternal父亲的fùqīn de
linear线性xiànxìng
ordinance条例tiáolì
statute法规fǎguī
liability责任zérèn
passive被动bèidòng
parochial教区jiàoqū
apathetic麻木不仁mámùbùrén
parry招架zhāojià
advocatezhǔ
pensive哀思āisī
affliction痛苦tòngkǔ
magnitude大小dàxiǎo
bulk体积tǐjī
manipulate操纵cāozòng
mediocre平庸píngyōng
pessimistic悲观bēiguān
perspective透视tòushì
diminutive爱称ài chēng
miniature微型wéixíng
medley混合hùnhé
mire
pertinent有关yǒuguān
perception知觉zhījué
liquidate肃清sùqīng
perseverance毅力yìlì
phenomenal非凡的fēifán de
pinnacle巅峰diānfēng
monologue独白dúbái
morbid病态bìngtài
mystical神秘shénmì
plausible似是而非sìshì'érfēi
maul大槌dàchuí
martial
illustrated插图chātú
pilgrimage朝圣cháoshèng
momentum势头shì tóu
misconception误解wùjiě
pigment色素sèsù
narcotic麻醉剂mázuìjì
mutation突变túbiàn
zenith顶点dǐngdiǎn
apt贴切tiēqiè
tenacity韧劲rènjìn
pliableruǎn
nonchalant冷淡lěngdàn
portal门户ménhù
portly大腹便便dàfùpiánbiàn
bulky笨重bènzhòng
expecting mother期待母亲qídài mǔqīn
precinct管理区guǎnlǐ qū
prestige威望wēiwàng
necessitate必要bìyào
nucleus
crux症结zhēngjié
piteous可怜kělián
prelude序幕xùmù
negotiate谈判tánpàn
narrate讲述jiǎngshù
interactive word games