Language Learning Creations by Crouch Children's Book Interactive Vocabulary Learning Games Creations by Crouch Language Learning English Learning Audio Files MP3s Main Page
social media How the Fox Got His Color on Facebook How the Fox Got His Color on YouTube mail to artist

Resources

从下面三个英语单词中选择最佳一个符合汉语意思。 Students are presented with 3 words and asked to select one that best matches a word listed below.

11级文字游戏 - 第2组
Level 11 Chinese-English Word Games, Group 2

汉语-英语词汇
Correct!    
Wrong!    
Correct:
Wrong:  
advanced word先进的字Xiānjìn de zì
obituary讣告fùgào
eulogysòng
preoccupied斤斤计较jīnjīnjìjiào
prevalent流行liúxíng
profess声言shēngyán
proficient精通jīngtōng
progression级数jí shù
oblivion遗忘yíwàng
prose散文sǎnwén
obliquexié
obscene猥亵wěixiè
scrimmage混战hùnzhàn
opaque不透明bùtòumíng
prudent谨慎jǐnshèn
qualm疑虑yílǜ
scrutinize审查shěnchá
quandary困惑kùnhuò
sediment沉淀chéndiàn
sentiment情绪qíngxù
sector扇形shànxíng
sear瘢痕bānhén
secluded僻静pìjìng
silt淤泥yūní
queasiness恶心ěxīn
segregate隔离gélí
simultaneous同时tóngshí
silhouette侧影cèyǐng
skeptical怀疑的huáiyí de
skirmish前哨战qiánshào zhàn
slothful懒惰lǎnduò
radiate辐射fúshè
radical激进jījìn
insurgent叛乱pànluàn
quell荡平dàngpíng
ravish强夺qiáng duó
ratify批准pīzhǔn
solitude孤独gūdú
soddenlàn
saturated饱和的bǎohé de
drenched湿透shī tòu
solvent溶剂róngjì
calibrate校准jiàozhǔn
somber阴沉yīnchén
drab单调dāndiào
dreary沉闷的chénmèn de
dismal惨淡cǎndàn
dire可怕kěpà
spasm痉挛jìngluán
rebuff回绝huíjué
rebuke训斥xùnchì
snub冷落lěngluò
rectify纠正jiūzhèng
spontaneous自发zìfā
stagnantzhì
fetid有恶臭的yǒu èchòu de
inert惰性的duòxìng de
putrid腐烂fǔlàn
recuperate养病yǎngbìng
reform改革gǎigé
stalwart伟岸wěi'àn
robust健壮jiànzhuàng
sterile无菌wú jùn
stance姿态zītài
reimburse补偿bǔcháng
reinstate恢复huīfù
remittance汇款huìkuǎn
grant发放fāfàng
stipend助学金zhùxuéjīn
stigma柱头zhùtóu
renovate修复xiūfù
reputable信誉xìnyù
residue残留cánliú
stolid慢性子的mànxìngzi de
revel陶醉táozuì
strewn散落sànluò
stimulate刺激cìjī
suave倜傥tìtǎng
subside平息píngxí
reverie梦想mèngxiǎng
rift裂痕lièhén
fracture骨折gǔzhé
sundry各种各样的gè zhǒng gè yàng de
tabulate制表zhì biǎo
taint污点wūdiǎn
rupture破裂pòliè
ritual仪式yíshì
temperance禁酒jìnjiǔ
tier一线yīxiàn
ultimate最终zuìzhōng
usage用法yòngfǎ
vigilant警惕jǐngtì
tributary支流zhīliú
whet
zest热情rèqíng
fickle薄情bóqíng
surveillance监控jiānkòng
tumult骚动sāodòng
supreme最高zuìgāo
urban城市的chéngshì de
transposezhuǎn
interactive word games