Language Learning Creations by Crouch Children's Book Interactive Vocabulary Learning Games Creations by Crouch Language Learning English Learning Audio Files MP3s Main Page
social media How the Fox Got His Color on Facebook How the Fox Got His Color on YouTube mail to artist

Resources

从下面三个英语单词中选择最佳一个符合汉语意思。 Students are presented with 3 words and asked to select one that best matches a word listed below.

10级文字游戏 - 第1组
Level 10 Chinese-English Word Games, Group 1

汉语-英语词汇
Correct!    
Wrong!    
Correct:
Wrong:  
Advanced Word高级字Gāojí zì
eccentric偏心piānxīn
accost招呼zhāohū
nemesis复仇者fùchóu zhě
subtle微妙wéimiào
abrupt突兀túwù
abstain避免bìmiǎn
stoic坚忍jiānrěn
harsh苛刻kēkè
hastycōng
vague模糊móhú
bluntdùn
fathomxún
clench握紧wò jǐn
discern辨别biànbié
wily诡计多端的guǐjì duōduān dì
cadaver尸体shītǐ
shrewd精明jīngmíng
physician医师yīshī
consent同意tóngyì
negate否定fǒudìng
uterus子宫zǐgōng
bovineniú
swinezhū
caninequǎn
equine
gregarious群居qúnjū
dialogue对话duìhuà
malevolent坏心肠的huài xīncháng de
malicious恶毒èdú
malady弊病bìbìng
adept娴熟xiánshú
accolade奖项jiǎngxiàng
unkempt蓬头垢面péngtóugòumiàn
thorax胸部xiōngbù
synthetic合成的héchéng de
gawdygawdygawdy
symmetry对称duìchèn
faux人造rénzào
apex顶点dǐngdiǎn
banter嘲笑cháoxiào
axiom公理gōnglǐ
benevolent仁慈réncí
bland平淡píngdàn
bogus虚假xūjiǎ
crypt地穴de xué
callous冷酷lěngkù
boisterous哄然hōngrán
emancipate解放jiěfàng
confound惊讶jīngyà
embryotāi
embellishrùn
liberate解放jiěfàng
laud赞美zànměi
crass
complacent自满zìmǎn
tribulation苦难kǔnàn
cajole哄骗hǒngpiàn
chagrin懊恼àonǎo
docile温顺wēnshùn
vacillate动摇dòngyáo
sage圣人shèngrén
dupe欺骗qīpiàn
acme顶点dǐngdiǎn
deter阻止zǔzhǐ
homily讲道jiǎng dào
epicure美食家měishíjiā
surfeit过量guòliàng
itinerant江湖jiānghú
cache高速缓存gāosù huǎncún
incite煽动shāndòng
appease安抚ānfǔ
impetuous浮躁fúzào
perfidy背信弃义bèixìnqìyì
hovel茅舍máoshè
advent来临láilín
indigent贫困pínkùn
effrontery厚颜无耻hòuyánwúchǐ
rectify纠正jiūzhèng
amasszǎn
interactive word games