Language Learning Creations by Crouch Children's Book Interactive Vocabulary Learning Games Creations by Crouch Language Learning English Learning Audio Files MP3s Main Page
social media How the Fox Got His Color on Facebook How the Fox Got His Color on YouTube mail to artist

Resources

从下面三个英语单词中选择最佳一个符合汉语意思。 Students are presented with 3 words and asked to select one that best matches a word listed below.

10级文字游戏 - 第2组
Level 10 Chinese-English Word Games, Group 2

汉语-英语词汇
Correct!    
Wrong!    
Correct:
Wrong:  
Advanced Word高级字Gāojí zì
accentuate突出túchū
capillary毛细管máoxìguǎn
affront侮辱wǔrǔ
carnivorous肉食ròushí
allay缓和huǎnhé
chronic慢性mànxìng
allure诱惑yòuhuò
ardor热情rèqíng
atrocious穷凶极恶qióngxiōngjí'è
component部件bùjiàn
compulsion义务yìwù
bane鸩毒zhèn dú
concept概念gàiniàn
appalling骇人听闻的hàiréntīngwén de
consolidate巩固gǒnggù
belated迟来chí lái
consultant顾问gùwèn
bedlam疯人院fēngrényuàn
convalescent疗养liáoyǎng
befall降临jiànglín
assess评估pínggū
conclude断定duàndìng
benefactor恩人ēnrén
contemptible可鄙kěbǐ
cosmic宇宙的yǔzhòu de
credentials证书zhèngshū
artisan工匠gōngjiàng
anonymous匿名nìmíng
maiden name娘家姓niángjiā xìng
amphitheater露天剧场lùtiān jùchǎng
clientele客户kèhù
ravenous贪婪tānlán
comparative比较bǐjiào
cryptic神秘shénmì
bereaved死者sǐzhě
betrothed许配xǔpèi
amiable和蔼可亲的hé'ǎikěqīn de
curtail缩短suōduǎn
cynical愤世嫉俗的fènshìjísú de
cull扑杀pū shā
courier信使xìnshǐ
deft麻利máli
deficientpín
droll滑稽huájī
elongate拉长lā cháng
delve深入shēnrù
encampment扎营zháyíng
devastate蹂躏róulìn
enhance提高tígāo
demented发狂fākuáng
default默认mòrèn
demoralize士气低落shìqì dīluò
enthrall使服从shǐ fúcóng
enumerate枚举méi jǔ
dilemma困境kùnjìng
diligent勤奋qínfèn
dirge挽歌wǎngē
eradicate根除gēnchú
evade回避huíbì
discretion慎重shènzhòng
dilate膨胀péngzhàng
diaphragm光圈guāngquān
disillusion幻灭huànmiè
exotic异国情调yìguó qíngdiào
exasperate恶化èhuà
fallacy谬论miùlùn
dispense发放fāfàng
feign假装jiǎzhuāng
fictitious虚拟xūnǐ
dogged困扰kùnrǎo
dissect剖析pōuxī
feasible可行kěxíng
finale压轴yāzhòu
foible怪癖guàipǐ
flailjiā
hypocrite伪君子wèijūnzǐ
illogical不通bùtōng
formulate制定zhìdìng
immature未成熟的wèi chéngshú de
froth泡沫pàomò
frugal节俭jiéjiǎn
miser财迷cáimí
bafflezhàng
impartial公正gōngzhèng
immeasurable不可计量的bùkě jìliàng de
illustrious杰出jiéchū
hysteria歇斯底里xiēsīdǐlǐ
futile无用wúyòng
furtive鬼鬼祟祟guǐ guǐsuì suì
imperative势在必行shì zài bì xíng
impertinent不逊bùxùn
girth周长zhōu cháng
incision切口qièkǒu
inaccessible无法访问wúfǎ fǎngwèn
incandescent白炽灯báichì dēng
gratify取悦qǔyuè
grotesque奇怪的qíguài de
grovel拜倒bàidǎo
impoverish贫瘠pínjí
interactive word games